Då det primära fokuset för denna bolagslista är att hitta bolag som har en hög och stabil direktavkastning är det nödvändigtvis inte bland våra Sektorfavoriter eller i Fokusportföljen som aktierna valts ut. Urvalet har dock skett bland de bolag som står under Swedbanks bevakning, men där det inte varit något absolut krav att Swedbank för närvarande har en Köp-rekommendation i aktien. Istället har urvalet skett utifrån vår syn över bolagets förmåga att kunna leverera en hög och stabil utdelning.

De urvalskriterier som använts för att ta fram denna lista med utdelningsstarka bolag är således följande;

  • Bolagen ska stå under Swedbanks bevakning, där rekommendationen är Köp eller Neutral.

  • Direktavkastningen för varje enskilt bolag ska vara högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen

  • Bolagen ska kunna visa på en uthållig och stabil utdelningsnivå, helst med utdelningstillväxt


Bolag med höga och stabila utdelningar
I bolagslistan nedan återfinns så 10 bolag med en hög och uthållig utdelningsnivå, där samtliga bolags direktavkastning överstiger genomsnitet för Stockholmsbörsen. Swedbank har en Köp- eller Neutralrekommendation i alla bolag, där kurspotentialen för en likaviktad aktielista ligger vid 12,3 procent.

Den genomsnittliga direktavkastningen för aktielistan ligger vid 4,5 procent. Detta kan jämföras mot direktavkastningen för Stockholmsbörsen, som ligger vid 3,3 procent. Enligt Swedbanks estimat för de nästkommande åren väntas också en viss utdelningstillväxt, där direktavkastningen för 2017e förväntas ligga vid 4,7 procent och för 2018e vid 4,9 procent.

En sak som kan vara värt att ha med sig är att flera bolag på Stockholmsbörsen nu börjat dela upp sin utdelning i flera delar, där hälften kan komma att delas ut under våren, medan den andra hälften då delas ut under hösten. AstraZeneca har vidare redan avskiljt en första del av sin utdelning för i år, varför den totala direktavkastningen för utdelningslistan behöver minskas med den utdelningen om investering i bolagen skulle ske härifrån sett. I siffran nedan inkluderas denna första utdelning, då tabellen visar helårsutdelningen för i år och de kommande två åren.

Bild

För att läsa mer om respektive bolag återfinns Hennes&Mauritz, Hemfosa, Stora Enso, och MTG i Sektorfavoriter. Övriga bolag har vi kontinuerligt skrivit om i artiklar samt i Morgonrådet, och dessa hittas enklast via sökfunktionen uppe till höger här på Aktiellt.


De stabilaste utdelningsaktierna - Utdelningsaristokraterna
Är du intresserad av utdelningsaktier vill jag också passa på att tipsa om ett tidigare blogginlägg som jag skrivit, där jag behandlade de stabilaste utdelningsaktierna - de så kallade Utdelningsaristokraterna.

Dessa bolag har nödvändigtvis inte den högsta direktavkastningen. Däremot är det de bolag som har den stabilaste utdelningstrenden. Tanken bakom strategin att äga dessa är att bolag som lyckas bibehålla en stigande utdelningstrend över tid också lyckas leverera kontinuerligt stigande vinster och kassaflöden. Sett över ett längre tidsspann torde därför också dessa bolag kunna ge en god totalavkastning. Utdelningen används således som en proxy för att hitta kvalitativa bolag, snarare än för att erhålla så höga årliga kuponger som möjligt. De svenska bolag som tas upp i detta blogginlägg är Castellum, Hufvudstaden, Hennes&Mauritz, AtlasCopco, och SCA.


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Information om Swedbank Teknisk Analys

Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan