Utdelning och Direktavkastning


Utdelning och direktavkastning är två mått relaterade till varandra och kan således ses som två sidor av samma mynt. Utdelning är hur mycket som delas ut i kronor per aktie medan direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen är i förhållande till rådande aktiekurs. Direktavkastningen visar därmed hur mycket i procent av den investering som gjorts som erhålls så som en utdelning. I Sverige lämnas utdelningar oftast en gång om året. Flera bolag har nu dock börjat dela upp utdelningen i två delar. I USA är det vanligt med kvartalsvisa utdelningar.

Vid en given utdelning i kronor förändras därmed direktavkastningen med hur aktiekursen utvecklas. Om utdelningen är 5 kronor och aktiekursen är 100 kronor innebär det således en direktavkastning om 5% (5 / 100 = 5). Om kursen stiger till 125 kronor är direktavkastningen vid den kursen därmed istället 4% (5 / 125 = 4)

Rätt till utdelning för aktier med sin huvudnotering i Sverige har normalt aktieägare som äger aktien på årsstämmodagen, vilket är då utdelningen fastställs.

Utdelningsandel


För närvarande ligger direktavkastningen på Stockholmsbörsen i området kring 3,6%. Det är dock stor skillnad mellan vilken direktavkastning olika bolag har. Mer mogna bolag brukar normalt sett dela ut en större andel av sin vinst i utdelning. Mindre tillväxtbolag har dock ofta en låg eller ingen utdelning alls, då eventuella vinster tenderar återinvestereras i verksamheten för att bolaget ska kunna fortsätta växa. Hur stor utdelningen är i förhållande till bolagets vinst kallas för utdelningsandel. Om bolaget gör 10 kronor i vinst och delar ut 5 kronor är utdelningsandelen 50% (5 / 10 = 50).

Är det bra med hög direktavkastning?


Det finns inget givet svar på om det är bra eller dåligt med hög direktavkastning. En hög direktavkastning behöver inte nödvändigtvis vara att föredra över en låg direktavkastning, då behållna vinsmedel kan ge bolaget förutsättningar till en ökad kurstillväxt, vilket kan kompensera för en utebliven utdelning. En hög direktavkastning kan verka som något av ett skydd på nedsidan om kursen faller, då ett lägre aktiepris ger en högre direktavkastning och därmed ökar intresset för bolagets aktier. Detta förutsätter dock att inga omständigheter förändrats i bolaget i övrigt.

Huruvida hög direktavkastning eftersträvas eller om det är egalt med en löpande inkomst från utdelningar är således något av en smaksak. Om bolaget själva kan använda sin vinst till att skapa förutsättningar för kurstillväxt kan ju det vara ett så gott alternativ till löpande höga utdelningar. Att ett bolag de facto lämnar utdelning kan dock ofta ses som ett kvalitetskvitto. Utdelningsandelen bör dock inte under längre perioder överstiga 100%, då det självklart inte är uthålligt över tid.

Direktavkastning i Rekommendationslistan


I Rekommendationslistan ser du direktavkastning och utdelningsandel för samtliga bolag under bevakning. Via aktiefiltreringen kan du också om så önskar själv sätta gränsvärden för de olika nyckeltalen och sortera aktielistan utefter valt nyckeltal. Dessutom finns fördefinierade nyckeltal med fokus på utdelning. Till exempel finns aktiefiltret ”Svenska bolag med hög och uthållig direktavkastning”. De filterinställningar som detta bygger på är en direktavkastning 2018p-2019p över 3,5%, och med en utdelningsandel 2018p-2019p under 90%. Aktielistan är sedan sorterad fallande på direktavkastning 2017.


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan