Priset bär på mycket information


Priset på en aktie bestäms av vad människor vid varje tillfälle är beredda att betala för den. Det aktuella marknadspriset för en aktie är därmed en kombination av fundamenta, så som investerarkollektivet värderar den fundamenta som finns, och rådande marknadssentiment. Detta marknadssentiment utgörs av mänskliga medfödda beteenden så som girighet, rädsla och flockmentalitet. Aktiepriset i sig bär därmed på väldigt mycket information. Av den anledningen används också ofta teknisk analys i våra trading case i Swedbank Trading, då just rådande sentiment har en relativt stor förklaringsfaktor för prisutvecklingen på kortare sikt.

Olika begrepp inom den Tekniska analysen


För att till fullo förstå grunden i våra trading case i Swedbank Trading är det således bra om man också är förtrogen med de tekniska grafer som presenteras i analysen. För att underlätta detta redogörs därför nedan kortfattat för olika begrepp som ofta används i den tekniska analysen i Swedbank Trading och i OMXS30-analysen.Candlestick
I Candlestick-diagram visas prisutvecklingen för en underliggande, där man för varje tidsenhet får information om öppningskurs, högsta, lägsta, samt stängningskurs. Då stängning skett över öppning är ”kroppen” för tidsenheten ”ofärgad”, medan kroppen är ”färgad” om stängning skett under öppning. Detta gör Candlestick diagram visuellt tilltalande och att man på ett intuitivt sätt omedelbart kan utläsa hur prisrörelsen i underliggande har varit.

I Candlestick-analysen fokuserar man på balansen mellan köpare och säljare och hur denna balans skiftar mellan de två olika falangerna. Analysformen går således ut på att identifiera trendvändnings-formationer. När väl en falang identifierats som den i kontroll, antas denna kontroll hålla i sig till dess att en ny trendvändningsformation som ger motsägande information identifierats.

Trend och Trendlinjer
Trend avser den huvudsakliga riktningen på börsen, huruvida marknaden stiger eller sjunker generellt. En positiv trend råder vid successivt högre bottnar och toppar, medan en negativ trend råder vid successivt lägre bottnar och toppar. Förbinds flera toppar eller bottnar kan en trendlinje skapas. Denna utgör sedan tekniskt motstånd eller stöd framåt i tiden. Trendlinjer kan även utgå horisontellt från tidigare toppar och bottnar. Ett prisintervall som historiskt marknaden handlats inom kallas ofta för trendkanal. Detta prisintervall utgörs ofta av flera trendlinjer.

Glidande medelvärden
Ett glidande medelvärde är snittvärdet av alla värden i ett visst tidsintervall, så att medelvärdet förändras när tidsintervallet ”glider” fram eller tillbaka i tiden. Detta kallas även ett enkelt glidande medelvärde, då samtliga värden i tidsintervallet ges samma inflytande. Ofta används inom den tekniska analysen 20, 50, 100, och 200 dagars glidande medelvärde. Glidande medelvärden kan användas för att se den rådande trenden såväl som var tekniska stöd respektive motstånd återfinns.

Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo är ett tekniskt trendföljande handelssystem, som med hjälp av glidande medelvärden identifierar trender, stöd och motstånd. Dess främsta styrka är att systemet är mycket visuellt och användaren kan med “en enda blick” få en övergripande uppfattning om prisrörelsen, samt urskilja eventuella handelssetuper i underliggande.

Den viktigaste och mest unika delen av Ichimoku Kinko Hyo är Ichimoku Cloud. Det är också den del av analysmetoden som är visuellt mest framträdande. Ichimoku Kumo gör det möjligt att omedelbart urskilja den underliggande trenden och hur det rådande priset står sig i förhållande till den trenden. Ichimoku Kumo ger också en unik multidimensionell vy av stöd och motstånd i underliggande.

RSI
Det relativa styrkeindexet (RSI) är en momentum oscillator. RSI jämför storleken av ett underliggandes upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI som övriga så kallade momentumindikatorer används för att mäta hastigheten i rådande trend. En notering över 70 anser vara överköpt och en notering under 30 anses vara översålt. Vanligtvis använder vi oss av 9 tidsperioder för beräkning av indexet.

Vi använder också denna momentumindikator för att studera om divergenser råder i marknaden. Divergens sker när RSI inte bekräftar en ny högre topp- eller bottennotering i priset, utan istället då sätter en ny lägre topp eller botten. Detta är en indikation på att kraften i rörelsen är avtagande och att en möjlig trendvändning i priset skulle kunna komma att ske.


Utbildning i Teknisk Analys


För att lära sig mer om teknisk analys finns det även ett omfattande utbildningsmaterial att tillgå, där man lär sig grunderna i Teknisk Analys.

Utbildningen omfattar bland annat Grafer, Trend och Trendlinjer, Stöd- och motståndslinjer, Glidande medelvärden, Volymmönster, Formationsanalys, Candlestickanalys, Ichimoku Kinko Hyo, Elliots Vågteori, och Fishnet-analys.
Utbildning i Teknisk Analys


Prenumerera på Swedbank Trading och OMXS30


För att säkerställa att inte missa något trading case i Swedbank Trading eller den veckovisa tekniska uppdateringen av börsvyn för storbolagsindexet OMXS30 går det med fördel prenumerera på dessa produkter via mejl.

Prenumerera på Swedbank Trading
Prenumerera på Teknisk Analys - OMXS30

Hör av er!


Har ni förslag, frågor eller idéer om något ni vill att vi ska skriva om inom området marknadspsykologi, sentiment och teknisk analys kan ni mejla till martin.hallstrom@swedbank.se

”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan