Värderingsmultipelmått


De vanligaste värderingmultipelmåtten bygger antingen på aktuellt börsvärde (P) eller på aktuellt företagsvärde (EV). Den främsta skillnaden är att de nyckeltal som baseras på företagsvärdet (EV) även tar hänsyn till bolagets skuldsättning. Börsvärdet (P), eller företagsvärdet (EV), sätts sedan i relation till olika mått, så som till exempel företagets vinst (E) eller försäljning (S). Dessa multipelmått ger sedan en indikation om hur bolaget är värderat.

P/E


Den allra vanligaste värderingsmultipeln som finns är vinstmultipeln P/E. Detta står för Price-to-Earnings och är Aktiekursen dividerat med Vinst per aktie. För att ta fram Vinst per aktie, vilket också kallas för EPS (Earnings per share) dividerar man företagets vinst med antalet utestående aktier i bolaget.

P/E-talet ger därmed en indikation om hur många gånger vinsten som betalas vid den givna aktiekursen. Om kursen är 100 SEK och Vinst per aktie är 5 SEK innebär det såldes att bolaget handlas till P/E-tal 20 (100 / 5 = 20).

P/E-talet kan variera stort mellan olika sektorer, varför det kan vara svårt att utifrån detta värderingsmått allena jämföra bolag inom olika sektorer. Ett högt P/E-tal kan vara motiverat i sektorer eller bolag med hög vinsttillväxt, då vinsten (E) förväntas öka och därmed minska P/E-talet framöver. En sektor eller ett bolag där vinsttillväxten inte är hög motiverar å andra sidan ett relativt lägre P/E-tal. Ett lågt P/E-tal innebär en låg värdering, medan ett högt P/E-tal innebär en hög värdering.

P/B


Ett vanligt värderingsmått är P/B. Detta står för Price-to-book och är Aktiekursen dividerat med Eget kapital. Eget kapital är bolagets tillgångar minus dess skulder.

P/B-talet ger en indikation om hur mycket Eget kapital som ägs per aktie. Om kursen är 100 SEK och Eget kapital 50 SEK innebär det således att bolaget handlas till P/B 2 (100 / 50 = 2).

P/B-talet kan variera mycket stort mellan olika sektorer och bolag och kommer därför främst till sin rätt i kombination med andra finansiella nyckeltal, så som till exempel ROE. Ett lågt P/B-tal innebär dock att det erhålls mycket Eget kapital (Tillgångar – Skulder) vid aktuell aktiekurs, medan ett högt P/B-tal innebär att det erhålls lite Eget kapital (Tillgångar – Skulder) vid aktuell aktiekurs.

ROE står för Return on Equity och är Avkastning på Eget kapital. Då P/B indikerar hur mycket Eget kapital som ägs per aktie, kan det därmed vara intressant att ställa P/B mot hur stor avkastning som bolaget lyckas generera på sitt Eget kapital. Till exempel, vid ett antaget ROE om 16% och P/B om 2, skulle förväntad avkastning över tid vara 8% (16 / 2 = 8). (Nyckeltalet ROE kommer att beskrivas mer ingående i ett senare blogginlägg)

P/S


P/S står för Price-to-Sales och är Aktiekursen dividerat med försäljning per aktie.

P/S-talet ger en indikation om hur marknaden värderar den försäljning som bolaget har. Om kursen är 50 SEK och försäljning per aktie är 50 SEK ger det P/S-talet 1 (50 / 50 = 1).

P/S-talet är inte lika frekvent använt som P/E eller P/B. Det är dock användbart när vinsten är mycket låg eller om P/E-talet är negativt. Nyckeltalet kan därmed passa bra när till exempel tillväxtbolag analyseras, vilka kanske i större utsträckning än andra bolag återinvesterar kapital i expansion av verksamheten. Höga P/S-tal ses ofta då det finns förväntningar om att omsättningen kommer att öka kraftigt i framtiden.

Extra vikt kan också läggas vid P/S-talet om det finns en faktisk eller förväntat hög vinstmarginal på försäljningen. En hög vinstmarginal kan således förklara ett högt P/S-tal. P/S-talet kan också erhållas genom att multiplicera P/E-talet med Vinstmarginalen.

EV/EBIT


EV/EBIT är ett värderingsmått där företagsvärdet (Enterprise Value (EV)) divideras med Resultat före räntekostnader och skatter (EBIT), vilket är Rörelseresultatet.

EV/EBIT ger en indikation om hur marknaden värderar bolaget i förhållande till rörelseresultatet, justerat för skulder.

För att räkna fram EV adderas börsvärdet och nettoskulden i ett bolag. Formeln för företagsvärdet (EV) är Börsvärdet + Preferensaktier + Totala skulder – Kassa och bank. Denna justering för skuldsättning innebär således att en nettoskuld ökar företagsvärdet (EV) medan en kassa minskar företagsvärdet (EV). Ett högt företagsvärde (EV) innebär således inte att bolaget är mer värt, utan att det är dyrare för en köpare att förvärva. Ser man till rörelseresultatet (EBIT) ligger det i resultaträkningen före skatter, vilket vidare innebär att en jämförelse mellan bolag och branscher med olika skatteregler och skattesatser blir lättare att göra.

Det mest använda värderingsmåttet, P/E-talet, tar inte alls hänsyn till bolagets skuldsättning. Det kan därför vara intressant att tillsammans med P/E-talet även titta på EV/EBIT.

EV/EBITDA


I värderingsmåttet EV/EBITDA divideras företagsvärdet (Enterprise Value (EV)) med Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA). EV/EBITDA är därmed snarlikt EV/EBIT, med skillnaden att resultatmåttet flyttar än högre upp i resultaträkningen och även tar hänsyn till nedskrivningar och avskrivningar.

EV/Sales


EV/Sales är företagsvärdet (EV) dividerat med försäljningen.
EV/Sales ger en indikation om hur marknaden värderar den försäljning som bolaget har. Nyckeltalet är således snarlikt P/S, som istället för företagsvärdet (EV) använder börsvärdet (P) i täljaren. Vid EV/Sales tas således även hänsyn till skuldsättningen i bolaget.Filtrera fram dina aktiefavoriter


Ur de bolag som finns under bevakning kan du enkelt filtrera fram en aktielista helt utifrån de nyckeltal och nivåer som du själv anser är viktiga. Det finns över trettio finansiella nyckeltal, vilka utöver värdering även visar på tillväxt, utdelning, lönsamhet, skuldsättning och kapitaleffektivitet. Genom Aktiefiltreringen underlättas således arbetet med att hitta aktier som passar just dina egna analyskriterier.

Nästa steg därefter kan så med fördel vara att via bolagssidorna här på Aktiellt gå vidare och titta närmare på de bolag som erhållits via aktiefiltreringen.

Aktiefiltreringen nås via Rekommendationslistan

.

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.