Aktiehandel skiljer sig dock i stor utsträckning från annan typ av handel, varför denna strategi kan vara vansklig. På aktiemarknaden finns det nämligen ingen risk för att några aktier tar slut och det finns heller inget givet pris, utan detta styrs helt och hållet efter utbud och efterfrågan och så länge optimism respektive pessimism råder tenderar underliggande aktier utvecklas i riktning med rådande sentiment. Dessutom är värderingsmultipelmått framåtblickande, där framtida vinstnivåer inte är givna utan uppskattningar om vad bolaget i fråga kommer att tjäna framöver.

Läs mer: Värderingsmultipelmått – P/E
Läs mer: ”Vässa din handelsstrategi - Köp kursvinnare”
Läs mer: ”Låt priset bekräfta fundamenta”

Om ett lågt värderingsmultipelmått är hela grundvalet för det köp man gör, kan det bli svårt att motivera för sig sjävl att sälja aktien i fråga om den fortsätter att falla. Prisnedgången innebär ju då istället bara att aktien de facto blivit billigare och enligt denna premiss är än mer köpvärd. Risken att fastna i förlustpositioner kan därmed öka om inte såväl köp- som säljbeslut kompletteras med ytterligare kriterier än värderingsmultipelmått.

Låt fundamenta bekräftas av prisutvecklingen
Som trendföljare vill jag därför utöver fundamentala förutsättningar även se att dessa också bekräftas av en positiv prisutveckling, eller indikation om att ett köpintresse materialiserats. Om så inte sker vill jag helst inte vara positionerad i aktien, oavsett hur låg värderingsmultipeln ser ut att vara.

Om enda fokus ligger vid att investera i lågt värderade bolag tenderas dessutom aktier missas som de facto kanske har bäst förutsättningar att utvecklas väl, det vill säga aktier med stor efterfrågan från investerare och som därmed också ligger i stigande trend. Kvalitet kostar och det är ytterst sällan kvalitetsaktier prissätts med en onormalt låg värderingsmultipel.

Vid filtrering av intressanta aktier tycker jag därför inte att värderingsmultipelmåtten ska vara för snävt inställda, samt att dessa även bör kombineras med ytterligare multipelmått så som till exempel tillväxt och lönsamhet, samt någon typ av prisfilter. Ligger en till synas lågt värderad aktie inte i en stigande trend och därmed de facto är efterfrågestyrd av investerarkollektivet, är det för mig en varningsflagga där jag ser att det finns en uppenbar risk för att aktien kanske inte är så attraktivt värderad som rådande värderingsmultipelmått ger sken av.

Istället är det kanske mer troligt att det kan finnas några fundamentala orosmoln eller problem, vilka förklarar varför aktien handlas till de nivåer som den gör. Personligen lägger jag därför utöver värderingsmultipelmått stor vikt vid faktorer som bolagets marknad och den position bolaget har på denna marknad, dess tillväxt och inte minst, hur själva priset utvecklas. I priset finns trots allt all fundamenta, så som investerarkollektivet på aggregerad basis värderar den fundamenta som finns tillgängligt, tillsammans med rådande marknadssentiment.

En korrekt värdering kan utgöra ett bra stöd på nedsidan, men jag ser inte att värdering i sig är någon stor drivkraft för att en aktie ska stiga. Det som främst driver en aktie är efterfrågan och finns ingen efterfrågan spelar rådande värderingsmultipel mindre roll. Denna efterfrågan tenderar också att tydligt manifesteras i priset, då köpare mer måna till avslut successivt driver priset på aktien uppåt.

Det finns inga gratisluncher på aktiemarknaden
En onormalt låg värderingsmultipel ser jag därmed snarare som något av en varningsflagga än ett köpläge, då det indikerar att stor oro råder över den framtida vinstutvecklingen och att aktien därmed snarare kan komma att vara utbudsstyrd än efterfrågestyrd, den till synes låga värderingen till trots. På aktiemarknaden finns det nämligen sällan några gratisluncher, och hade utsikterna varit så goda som en onormalt låg värderingsmultipel antyder, hade investerarkollektivet antagligen efterfrågat aktien på sådant sätt att aktien också legat i positiv trend. Ser det nästan för bra ut för att kunna vara sant, är det tyvärr också ofta det.

Mitt tips är därför att vid val av aktier komplettera värderingsmultipelmått med att berörda aktier också bör uppvisa en stigande trendstruktur, vilken tyder på att en hälsosam efterfrågan råder.

Allt gott
//Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan