Formationer


Som det redogjorts för i tidigare avsnitt i denna utbildningsserie om Teknisk Analys kan kursdiagram på en mycket kort tid ge väldigt mycket information till en investerare. Bara genom att titta på ett längre kursdiagram av en aktie kan man väldigt enkelt och snabbt få en uppfattning om hur man som aktieägare belönats. Man kan också enkelt se om bolaget haft en historik av stora rörelser under perioden, eller om kursen utvecklat sig mer jämnt över tid. Detta är ju dock på intet sätt det enda man kan nyttja kursdiagram till, utan med hjälp av teknisk analys kan man få fram betydligt mer information till sin hjälp för att fatta sina investeringsbeslut.

Ett kursdiagram visar ju nämligen på ett tydligt sätt den ständiga kamp som förs mellan köpare och säljare i marknaden. Alla miljontals investerare runt om i världen har alla olika orsaker till varför de agerar på marknaden, samt olika vyer över hur börsen kommer att utveckla sig framöver. Genom att studera ett kursdiagram av valt underliggande kan man på ett mycket enkelt sätt se en konsoliderad bild av denna kamp mellan köpare och säljare, samt vilken falang av de två som verkar vara den för stunden dominerande.

I den tekniska analysen har det också över tid utvecklats ett antal formationer för att analysera denna kamp mellan köpare och säljare, med syftet att identifiera när endera av falangerna åter tagit kontroll i marknaden efter en tids balans dem emellan. Då formationer består av trendlinjer är det viktigt att man till fullo förstår hur dessa är uppbyggda och fungerar innan man går vidare med att läsa om specifika formationer. För att läsa mer om detta hänvisas till Del 2 – Trend, Trendlinje och Trendkanal, samt Del 3 – Motståndlinje och Stödlinje, i denna utbildningsserie.

Olika typer av formationer


Då priset på aktier sätts av människor och mänskligt beteende så som girighet, rädsla, och flockmentalitet är medfött och bestående över tid tenderar människor som kollektiv att upprepa sitt beteende då de ställs inför en liknande situation de ställts inför tidigare. Av denna anledning är en av grundpelarna i den tekniska analysen att historien upprepar sig. Detta är också anledningen till nyttjandet av formationer i kursgrafen för att identifiera situationer där ett visst rörelsemönster skulle kunna utveckla sig.

Framförallt kan man dela in de flesta av dessa formationer i en av två grupper; nämligen omslagsformationer och fortsättningsformationer. Omslagsformationer indikerar ett stundande skifte av rådande trend, och är därmed antingen en toppformation eller en bottenformation. Fortsättningsformationer indikerar en paus i rådande trend, där underliggande konsoliderar den rörelse som skett. Efter färdigställande av formationen återupptas så den trend som rådde innan formationen inleddes. En tredje typ av formationer finns dock också, vilka kan indikera rörelse åt endera riktning väl de färdigställts. Detta är normalt sett olika typer av triangelformationer.

Kommentar


Analys av formationer kan med fördel ske i samtliga tidsperspektiv. Det spelar således ingen roll om det är intradagsdata, daglig, vecko- eller månadsdata. Tyvärr är det ju dock inte så enkelt som att det räcker med att ha identifierat en viss formation och sedan allena agera utifrån den signal som därav ges. Den tekniska sannolikheten har onekligen ökat för att den kommande rörelsen kommer att ske i den riktning som utbrottet skett, men som alltid är det många faktorer som påverkar hur kursen kommer att utveckla sig. För att ytterligare öka sannolikheten i signalen som erhållits, och för att minska risken av att ha feltolkat diagrammet utifrån egen bias, är det viktigt att andra tekniska signaler eller fundamental data bekräftar utbrottet. Dessa stödjande indikatorer kan till exempel handla om volymmönster, momentum, med mera. Oavsett styrkan i en samlad signal som erhållits är det också viktigt att vara medveten om att utbrott kan vara falska, att man kan ha tolkat diagrammen felaktigt, samt att vad som helst kan hända på marknaden vid varje givet tillfälle, oavsett hur övertygad man är i sin vy. Det är därför viktigt att alltid använda sig av en proper riskhantering med tydliga nivåer för stop loss.

I de kommande avsnitten i denna utbildningsserie i teknisk analys kommer jag så gå igenom några av de mest förekommande omslags- och fortsättningsformationerna.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.