Rätvinklig Triangel


Formationen rätvinklig triangel är en fortsättningsformation, där balans råder mellan köpare och säljare. Skillnaden från den symmetriska triangeln är att topparna noteras vid en horisontell prisnivå (Rätvinklig triangel i stigande trend), samtidigt som bottnarna noteras till successivt högre nivåer. Teknisk signal ges då utbrott sker ur formationen genom att endera trendlinjen bryts. En Rätvinklig Triangel kan uppstå i såväl stigande som fallande trend.

Nedan redogörs för hur formationen är konstruerad i en stigande trend, men exakt samma resonemang gäller även om trenden är fallande, fast tvärtom


Konstruktion av Rätvinklig Triangel


Som för alla triangelformationer krävs det att en trend råder i underliggande tillgång för att en Rätvinklig Triangel-formation ska kunna utvecklas. Under denna sker en konsolidering av den tidigare uppgången. Teknisk signal erhålls då endera trendlinjen i formationen bryts.

1. Inledningsvis befinner sig underliggande tillgång i en stigande trend. En första indikation om att ett balansskifte är på gång sker då kursen inte lyckas sätta en ny högre topp, utan istället en topp i nivå med den föregående toppen 

2. I efterföljande nedåtrekyler sätts det successivt högre bottnar, men topparna som följer sätts vid samma nivå som då formationen inleddes. Underliggande tillgång konsoliderar och i samband med detta bör också volymen minska.

3. Formationen färdigställs då utbrott sker ur endera av de trendlinjer som kan skapas genom att förbinda topparna respektive bottnarna i formationen. I de allra flesta fall sker utbrott i samma trendriktning som underliggande tillgång handlades i då formationen inleddes. I detta exempel således då brott sker upp ur den horisontella trendlinje som kunnat skapas genom ett förbindande av topparna. Ofta ökar volymen kraftigt i och med utbrott ur formationen. Sker detta ökar också sannolikheten i den tekniska signal som erhålls.


Prisobjektiv av Rätvinklig Triangel


Det finns två sätt att ta fram prisobjektiv ur en symmetrisk triangel. Precis som för alla formationer kan ett prisobjektiv sättas till höjden av själva formationen (den tredje sidan) adderat till nivån för utbrottet. Ett alternativt prisobjektiv kan också sättas genom att dra ut en trendlinje parallellt med formationens trendlinje som lutar (upp eller ner) i samma riktning som utbrottet. Denna trendlinjes förlängning markerar ett alternativt prisobjektiv för underliggande.

Typfall Rätvinklig Triangel i HEX25 2009


Bild

Kommentar


Att balans råder och att underliggande konsoliderar är enkelt att se i prisgrafen, då en rätvinklig triangel kännetecknas av ett allt snävare prisintervall som underliggande tillgång rör sig i. Detta är dock en fortsättningsformation med tydlig bias att bryta ut i riktning med den tidigare trenden. Den horisontella trendlinjen representerar en nivå där ett överutbud hindrar underliggande från att stiga, men i och med de allt högre bottnarna kvarstår köptrycket i underliggande under hela formationens färdigställande. Det är dock inte alltid ett positivt utbrott sker, varför det är viktigt att vänta detta innan man agerar. Inte sällan återtestas den horisontella trendlinjen efter det att utbrott skett. I dessa fall ges således en ny chans att komma in i underliggande till samma pris som då utbrottet skedde. I tid ges högst signalvärde vid ett utbrott mellan 1/2 till 3/4 in i formationen. Utanför detta tidsspann är signalvärdet svagare. Ett utbrott måste ju nämligen ske, då trendlinjerna till slut oundvikligen kommer att korsa varandra. För ökad validering av utbrottet kräver en del en viss procentuell stängning över utbrottsnivån, eller att etablering ska ha skett över utbrottsnivån under en viss tid. Som alltid med denna typ av formationer är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger.

Nästa del i denna utbildningsserie kommer att behandla formationen Rektangel.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.