LönsamhetsmåttNyckeltal som visar på i vilken utsträckning ett bolag kan skapa avkastning i förhållande till dess kapital ger en god indikation på vilken kvalitet bolaget har och är således viktiga parametrar vid en bolagsvärdering. De vanligaste måtten som används för att visa på lönsamheten är hur stor avkastningen är i förhållande till eget kapital, totalt kapital, samt investerat kapital. Dessa avkastningsmått visas därmed som ett procenttal och desto högre tal, desto högre är lönsamheten. Som alltid är det en god idé att använda dessa nyckeltal tillsammans med andra finansiella nyckeltal.


ROE - Avkastning på eget kapital


ROE står för Return on Equity och är Avkastning på eget kapital. ROE räknas fram genom att dividera nettovinsten* med det egna kapitalet.

ROE ger en indikation om hur väl företaget lyckas skapa avkastning på det kapital som aktieägarna satt in i bolaget och visar därmed på företagets lönsamhet. Om vinsten är 1 miljon SEK och eget kapital 5 miljoner SEK, har företaget en ROE på 20% (1 / 5 = 0,2)

Det kan vara intressant att tillsammans med ROE även titta på skuldsättningen, då ingen hänsyn tas till soliditeten**. Är skuldsättningen väldigt hög kan därför ROE-talet bli missvisande. Anledningen till detta är att om andelen eget kapital är lågt i bolaget, kommer avkastningen via ROE se bättre ut än vad den kanske egentligen är.


ROA - Avkastning på totalt kapital


ROA står för Return on Assets och är Avkastning på totalt kapital. ROA räknas fram genom att dividera nettovinsten* med det totala kapitalet.

ROA ger en indikation om hur väl företaget lyckas skapa avkastning på det totala kapitalet som bolaget har. Om vinsten är 1 miljon SEK och totalt kapital är 10 miljoner SEK, har företaget en ROA om 10% (1 / 10 = 0,1)

Det som skiljer ROA från ROE är därmed skuldsättningen, och högt belånade bolag kommer således ha mycket högre ROE än ROA. Genom att dividera ROA med ROE får man fram soliditeten* i bolaget.


ROIC - Avkastning på investerat kapital


ROIC står för Return on Invested Capital och är Avkastning på investerat kapital. ROIC räknas fram genom att dividera nettovinst minus utdelning med bolagets långfristiga skulder plus eget kapital (Investerat kapital).

ROIC ger en indikation om hur väl företaget lyckas skapa avkastning på det kapital som företaget investerat för att driva verksamheten. Om nettovinsten* är 1 miljon SEK och utdelningen är 0 SEK, samt skulder är 16 miljoner SEK och Eget kapital 4 miljoner SEK, har företaget ett ROIC om 5% ((1 – 0) / (16 + 4) = 0,05)

ROIC används således för att bedöma hur effektivt det investerade kapitalet används och är främst användbart för mer kapitalintensiva bolag och sektorer. ROIC är intressant att titta på tillsammans med andra nyckeltal, som till exempel P/E-talet. Ett lågt P/E-tal allena kan se attraktivt ut, men ser man via ROIC att bolaget inte längre genererar värde till aktieägarna kan ett lågt P/E-tal vara motiverat. Ett högt P/E-tal kan å andra sidan vara motiverat om bolaget genererar hög avkastning på investerat kapital.


Varför är det intressant att studera lönsamhetsmått?Ett företags lönsamhet är självklart mycket viktigt vid bolagsvärdering, då ett bolag förtjänar högre värdering om dess lönsamhet är hög, hållbar och där skuldsättningen är rimlig.

För att exemplifiera kan vi ta två bolag med samma värdering. Det ena bolaget har 20% avkastning på eget kapital (ROE), medan det andra bolaget har 10% avkastning på eget kapital (ROE). Givet samma förmåga att återinvestera lika delar av respektive vinst, till samma avkastning på eget kapital (ROE), kommer bolaget med högst avkastning på eget kapital via ränta-på-ränta-effekten ha en betydligt starkare vinstutveckling än bolaget med lägre avkastning på eget kapital (ROE).

Då lönsamheten i ett företag dock kan skifta, krävs det även bedömningar om hur lönsamheten kan tänkas komma att utvecklas över tid. För detta kan historisk data nyttjas, tillsammans med bedömningar om företagets framtida förmåga att skapa vinsttillväxt.

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

* Nettovinst - Nettovinsten erhålls genom att dra av alla kostnader och utgifter från de totala intäkterna, samt därefter även dra av eventuell betald skatt.

** Soliditet - Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, och erhålls genom att dividera det egna kapitalet med summan av tillgångarna.


Läs mer: Utöver denna artikelserie om Finansiella nyckeltal finns det även artikelserier att läsa om Teknisk Analys och Tradingpsykologi. Missa heller inte Swedbank och Sparbankernas Aktieskola.

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan