Vad är Elliots vågteori


Ellitos vågteori är en form av teknisk analys, där teorin är att aktiemarknadspriser rör sig i ett särskilt återkommande mönster. Principen bakom teorin, vilket också är varför den av många ses som kontroversiell, är att den är grundad i idén att samma mönster som återfinns i naturen, så som det gyllene snittet, också styr aktiemarknadspriser. Detta då priset sätts av människor, vilka agerar utifrån vissa beständiga beteendemönster. Användare av Elliots vågteori menar således att kollektiv mänsklig psykologi utvecklas i naturliga mönster, som sedan återspeglas i hur marknadspriset utvecklas. Elliots vågteori är dock ständigt föremål för debatt, där vissa svär vid analysformen då de praktiskt finner den användbar, medan vissa svär åt den, då det är svårt att empiriskt belägga dess validitet.

Grundläggande rörelseform


Elliots vågteori är extremt omfattande och i denna utbildning kommer endast en introduktion ske, där dess grundläggande rörelseform behandlas.

Essensen i det mönster som Elliots vågteori bygger på är att priser alternerar mellan impulsiva faser, som etablerar trenden, och rekylfaser där impulsrörelsen korrigeras. I dess mest grundläggande rörelseform innefattar impulsiva faser fem vågor medan rekylfaser innefattar tre vågor. I en stigande trend innefattar impulsfasen tre stigande vågor och två korrektiva vågor, medan rekylfasen innefattar två fallande vågor och en korrektiv våg. Motsatsen gäller om trenden är fallande. Impulsvågorna benämns 1-5 och rekylvågorna benämns A-C. Elliots vågteori är vidare fraktal. Med detta menas att mönsterstrukturen finns i alla skalor. En våg, till exempel impulsvåg 1, innehåller i sin tur fem vågor, och så vidare.

Bild
Komplett vågsekvens bestående av impulsfas och rekylfas

Bild
Komplett vågsekvens bestående av impulsfas och rekylfas inklusive fraktalerRegler och riktlinjerTre regler
Även om Elliots vågteori är extremt komplex finns det endast tre regler. Dessa får aldrig brytas. Utöver dessa regler finns det också ett större antal riktlinjer, där större grad av tolkningsföreträde ges. De regler som finns gäller primärt för den impulsiva femvågssekvensen. Rekylfasen bestående av tre vågor är ofta mycket komplicerade till sin natur och tolkas ofta lite mer fritt.

Regel 1 - Våg 2 kan aldrig korrigera mer än 100% av våg 1

Regel 2 - Våg 3 kan aldrig vara den kortaste av de tre impulsvågorna

Regel 3 - Våg 4 kan aldrig överlappa våg 1


Våg 2 kan aldrig korrigera under våg 1. Bryts denna nivå krävs en omräknad vågsekvens. Oftast är våg 3 den längsta vågen. Detta gäller inte alltid, men våg 3 kan aldrig vara den kortaste av de tre impulsvågorna. Om så är fallet vid en färdigställd impulsvågsräkning krävs en omräknad vågsekvens. Slutligen gör den sista regeln gällande att våg 4 aldrig kan överlappa våg 1. Skulle så ske krävs således en omräkning av vågsekvensen.

Bild


Tre riktlinjer
Det finns många riktilinjer inom Elliots vågteori. I denna grundläggande genomgång av analysformen tas tre av dessa riktlinjer upp. Dessa riktlinjer håller i de allra flesta fall, men nödvändigtvis inte alltid. Det krävs därmed ingen omräknad vågsekvens om det skulle vara så att de inte uppfylls.

Riktlinje 1 - Då våg 3 är den längsta impulsvågen, är våg 5 och våg 1 ofta lika långa.

Riktlinje 2 - Rekylvåg 2 och 4 har ofta olika karaktär. Om rekylvåg 2 är djup, är rekylvåg 4 grund, eller tvärtom. Om rekylvåg 2 är enkel, är rekylvåg 4 komplicerad, eller tvärtom.

Riktlinje 3 - Efter en färdigställd impulsiv femvågssekvens slutar rekylfasen ofta i häradet kring lägstanivån för våg 4

Bild


Med den första riktlinjen kan man sätta ett prisobjektiv för våg 5. Det finns ingen regel för längden på våg 5, men med riktlinjen kan en första projektion göras väl våg 4 är färdigställd. Med den andra riktlinjen kan man få en uppfattning av djup och karaktär på våg 4. Om våg 2 var ”enkel” lyder riktlinjen att våg 4 kommer vara ”komplicerad”. På samma sätt är det så att om våg 2 är mycket djup lyder riktlinjen att våg 4 kommer att vara grund. Ofta är våg 2 av enkel och djup karaktär, medan våg 4 är mer komplicerad och grund till dess karaktär. Med den tredje riktlinjen ges en uppfattning om var en rekylfas kan tänkas färdigställas. Riktlinjen säger att rekylfasen når häradet kring där våg 4 färdigställdes i den föregående impulsrörelsen.


Kommentar


Detta är endast en ytterst grundläggande genomgång av vad Elliots vågteori är, inklusive dess utformning, regler, samt några av de riktlinjer som finns. Med hjälp av dessa regler och riktlinjer kan man dock genom processen av eliminering av ”felaktiga” vågräkningar hitta en vågräkning som stämmer in enligt teorin. Denna process av eliminering, omräkning och alternativa vågräkningar är kontinuerlig och krävs ständigt göras allt eftersom ny prisdata inkommer. Det är därför av yttersta vikt att inte ”låsa” sig vid en viss vågräkning, utan vara öppen för alternativa vågräkningar och ändra scenario om inkommen prisdata så påkallar. Personligen använder jag främst Elliots vågteori som ett sätt för att försöka identifiera var i cykeln underliggande tillgång befinner sig, för att på så sätt kunna göra en bedömning om den mest troliga riktningen. Till stor del nyttjar jag därmed analysformen för att skapa ett "sjökort" av underliggande tillgång.

I del två av denna utbildningsserie om Elliots vågteori kommer jag titta lite närmare på dynamiken av respektive vågrörelse, vilka nivåer som kan användas för prisprojiceringar, samt vilka stödjande indikatorer som kan nyttjas under respektive vågrörelse.


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan