Ichimoku Kinko Hyo – Ett trendföljande handelssystem


Till sin natur är Ichimoku Kinko Hyo främst ett trendföljande handelssystem. Det huvudsakliga målet är således inte att genom detta försöka förutspå vändningar i marknaden. Istället går systemet ut på att försöka identifiera trenden och sedan följa den så länge som den råder. Av denna anledning finns det ett antal allmänna kriterier vad gäller trendföljande strategier som är viktiga att ha med sig då Ichimoku Kinko Hyo används som grund för handelsbeslut.

Allmänna kriterier för trendföljande strategier;

 • De försöker inte förutsäga marknadsrörelsen

 • De försöker inte pricka toppar och bottnar, utan inväntar alltid bekräftad trend

 • Handel sker aldrig emot rådande trend

 • Handel sker ur ett lite längre perspektiv, där kortsiktig volatilitet bortses ifrån

Ichimoko Kinko Hyo är således ett trendföljande handelssystem som fokuserar på att identifiera underliggande trend, samt att identifiera nivåer för att öppna och stänga positioner då en trend har bekräftats via olika signaler. Som för alla handelssystem kommer dock Ichimoku Kinko Hyo till sin bästa rätt i kombination med andra tekniska analysmetoder, vilka kan bekräfta de signaler som ges i systemet och därmed öka sannolikheten för en framgångsrik handel i underliggande.


Ichimoku Kinko Hyo – Handelsstrategier


I Ichimoku Kinko Hyo finns det flera olika handelsstrategier för när position med fördel kan öppnas respektive stängas. Som trendföljare handlar man dock inte emot trenden, varför det alltid är viktigt att ställa en erhållen signal i relation till övriga komponenter i analyssystemet. Även om varje handelsstrategi självklart kan vara lönsam på egna meriter, är det först när en handelsstrategi harmoniserar med den övergripande vyn som en riktigt attraktiv sannolikhet uppenbarar sig för att ta position.

Tenkan Sen / Kijun Sen Cross


Den mest traditionella handelsstrategin inom Ichimoku Kinko Hyo är Tenkan Sen / Kijun Sen Cross. Signal enligt denna strategi ges då Tenkan Sen bryter Kijun Sen. Om Tenkan Sen bryter upp över Kijun Sen ges en köpsignal. På liknande sett ges en säljsignal om Tenkan Sen bryter ner under Kijun Sen. Stängningskurs krävs för att bekräfta ett brott. Traditionellt stängs en position när ett brott sker i motsatt riktning av tagen position, men stängning kan självklart variera och bero på flera olika omständigheter.

En signal erhållen enligt denna strategi kan vara stark, neutral, eller svag.

Stark Tenkan Sen / Kijun Sen Cross

 • Då Tenkan Sen bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker över Ichimoku Kumo

 • Då Tenkan Sen bryter ner under Kijun Sen och detta brott sker under Ichimoku Kumo trend

Neutral Tenkan Sen / Kijun Sen Cross

 • Då Tenkan Sen bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker inom Ichimoku Kumo

 • Då Tenkan Sen bryter ner under Kijun Sen och detta brott sker inom Ichimoku Kumo

Svag Tenkan Sen / Kijun Sen Cross

 • Då Tenkan Sen bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker under Ichimoku Kumo

 • Då Tenkan Sen bryter ner under Kijun Sen och detta brott sker över Ichimoku Kumo

Utöver signalstyrka enligt ovan kan även Chikou Span studeras för att få en än bättre uppfattning om rådande sentiment och därmed styrkan i erhållen signal. Om Chikou Span befinner sig över priset då en positiv Tenkan Sen / Kijun Sen Cross sker, ökar styrkan i signalen. På samma sätt ökar styrkan i en säljsignal om Chikou Span befinner sig under prisgrafen vid tillfället för brottet. Om däremot Chikou Span befinner sig på motsatt sida än vad Tenkan Sen / Kijun Sen signalerar, minskar styrkan i signalen.

Bild


Kijun Sen Cross


Kijun Sen Cross anses som en av de mest pålitliga handelsstrategierna inom Ichimoku Kinko Hyo. Signal ges då priset bryter Kijun Sen. Om brott sker underifrån erhålls en köpsignal och om brott sker ovanifrån erhålls en säljsignal. Stängningskurs krävs för att bekräfta ett brott. Som med alla handelsstrategier inom Ichimoku Kinko Hyo måste dock signaler ställas i relation mot övriga komponenter i analyssystemet. Stängning kan med fördel ske när priset bryter Kijun Sen i motsatt riktning av tagen position. Kijun Sen utgör en mycket bra nivå för stängning/stop loss, då denna linje väl representerar jämvikt i priset för underliggande och därmed är en mycket god sentimentsindikator. Lämplig stängning kan dock självklart variera och bero på flera olika omständigheter.

En signal erhållen enligt denna strategi kan vara stark, neutral, eller svag.

Stark Kijun Sen Cross

 • Då priset bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker över Ichimoku Kumo

 • Då priset bryter ner under Kijun Sen och detta brott sker under Ichimoku Kumo

Neutral Kijun Sen Cross

 • Då priset bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker inom Ichimoku Kumo

 • Då priset bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker inom Ichimoku Kumo

Svag Kijun Sen Cross

 • Då priset bryter upp över Kijun Sen och detta brott sker under Ichimoku Kumo

 • Då priset bryter ner under Kijun Sen och detta brott sker över Ichimoku Kumo

Precis som för Tenkan Sen / Kijun Sen Cross kan Kijun Sen Cross ytterligare kategoriseras utifrån var Chikou Span befinner sig i förhållande till priset då brottet sker. Om Chikou Span befinner sig över priset då en positiv Kijun Sen Cross sker, ökar det styrkan i signalen. På samma sätt ökar styrkan i en säljsignal om Chikou Span befinner sig under prisgrafen vid tillfället för brottet. Om däremot Chikou Span befinner sig på motsatt sida än vad Kijun Sen Cross signalerar, minskar det styrkan i signalen.

Bild

Kumo Breakout


Den tydligaste strategin inom Ichimoku Kinko Hyo är Kumo Breakout, då den endast ser till priset i relation till Ichimoku Kumo. Strategin fokuserar således endast på huruvida priset handlas upp över eller ner under rådande Ichimoku Kumo.

Enligt Kumo Breakout tas position i riktning med utbrott ur Ichimoku Kumo, efter det att det bekräftats med en stängning. Om Ichimoku Kumo är i form av en Flat Bottom/Top-Kumo när brottet sker kan dock viss försiktighet vara tillrådlig. Anledningen till det är att en horisontell Kumo tyder på att stark jämvikt råder, och att priset således tenderar att söka sig tillbaka till Ichimoku Kumo igen efter det att ett utbrott skett. Vid den typen av utbrott är det därför tillrådligt att bekräftelse sker med ytterligare indikationer som stödjer signalen.

Stängning av tagen position kan med fördel ske då priset bryter ner under motsatt sida av Kumot från vilken position togs. Detta innebär att stängning/stop loss är dynamisk och utvecklar sig tillsammans med utvecklingen av underliggande.

Precis som övriga strategier kan en erhållen signal enligt denna strategi ha olika styrka. Om det ledande Kumot är positivt och Kumo Breakout är positivt, ökar styrkan i signalen. Om däremot det ledande Kumot motsäger utbrottets riktning är signalen svagare.

Bild

Senkou Span Cross


Senkou Span Cross används vanligtvis inte som en egen handelsstrategi, utan ses ofta som en bekräftelseindikator till andra handelsstrategier. Senkou Span Cross är dock även en egen handelsstrategi som nyttjar Kumot för signalgenerering. Signal erhålls då Senkou Span A bryter Senkou Span B. Om Senkou Span A bryter Senkou Span B underifrån är det en positiv signal och om Senkou Span A bryter Senkou Span B ovanifrån är det en negativ signal. Som med alla handelsstrategier inom Ichimoku Kinko Hyo måste dock signaler ställas i relation mot övriga komponenter i analyssystemet. Viktigt att notera med denna strategi är också att signalen ges 26 perioder framåt i tiden, då Ichimoku Kumo är tidsskiftat 26 perioder framåt.

En signal erhållen enligt denna strategi kan vara stark, neutral, eller svag.

Stark Senkou Span Cross

 • Då Senkou Span A bryter Senkou Span B underifrån och priset är över Ichimoku Kumo

 • Då Senkou Span A bryter Senkou Span B ovanifrån och priset är under Ichimoku Kumo

Neutral Senkou Span Cross

 • Då Senkou Span A bryter Senkou Span B samtidigt som priset befinner sig inom Ichimoku Kumo.

Svag Senkou Span Cross

 • Då Senkou Span A bryter Senkou Span B underifrån och priset är under Ichimoku Kumo

 • Då Senkou Span A bryter Senkou Span B ovanifrån och priset är över Ichimoku Kumo

Bild

Chikou Span Cross


Chikou Span används främst som en bekräftelse av trend innan handel i underliggande sker, men via Chikou Span Cross kan komponenten även användas som en egen handelsstrategi. Signal erhålls då Chikou Span bryter igenom priset i samma riktning som tänkt affär. Om brottet sker underifrån är det en positiv signal och om brottet sker ovanifrån är det en negativ signal. Som med alla handelsstrategier inom Ichimoku Kinko Hyo måste dock signaler ställas i relation mot övriga komponenter i analyssystemet.
En signal erhållen enligt denna strategi kan vara stark, neutral, eller svag.

Stark Chikou Span Cross

 • Då positivt brott sker samtidigt som priset är över Ichimoku Kumo.

 • Då negativt brott sker samtidigt som priset är under Ichimoku Kumo.

Neutral Chikou Span Cross

 • Då brott sker samtidigt som priset är inom Ichimoku Kumo.

Svag Chikou Span Cross

 • Då positivt brott sker samtidigt som priset är under Ichimoku Kumo.

 • Då negativt brott sker samtidigt som priset är över Ichimoku Kumo.


Bild


Chart med samtliga handelsstrategier


Bild

Kommentar


Ichimoku Kinko Hyo är mycket användbart för att på kort tid manuellt kunna gå igenom en stor mängd diagram för vidare studier. Detta då det är mycket visuellt och då man med "en enda blick" omedelbart får en uppfattning om hur underliggande handlas gentemot dess trend, samt var stöd respektive motstånd finns. Det är dock viktigt att förstå att ett trendföljande system är eftersläpande och således aldrig kommer att kunna signalera en topp respektive botten.

Personligen använder jag aldrig endast ett analyssystem för att göra en teknisk analys av ett underliggande, utan kombinerar tekniker och indikatorer från flera olika system. Det jag främst nyttjar i Ichimoku Kinko Hyo är Kumo och det som denna indikator kan bidra med till analysen av ett underliggande. Dels använder jag Kumo för att ta fram stöd och motstånd, dels för att signalera potentiella utbrott. För att i övrigt bekräfta trend, samt för timing och riskhantering, använder jag dock främst andra tekniska verktyg, så som traditionell trendlinjeanalys, Elliots vågteori, Fibonacci, och Candlestick.

Hur man väljer att bygga upp sin tekniska analys är ju dock väldigt personligt och det som funkar bra för någon kanske inte funkar lika bra för någon annan. Ichimoku Kinko Hyo är dock ett analyssystem som jag tycker är så pass intressant att man som teknisk analytiker bör sätta sig in i det tillräckligt för att se om det kan finnas några delar i systemet som passar in i ens egen personliga verktygslåda.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.