Via denna samvariation av en mängd olika medelvärden erhålls i FishNet-grafen en mer fullödig bild av hela rörelsens utveckling, vilket därmed också ger en mer komplett vy över hur denna rörelseutveckling kan tänkas påverka rådande läge. En styrka med analysformen är att den på ett tydligt och visuellt sätt ger en vy över trend, stöd och motstånd.

Fishnet som analysform är omfattande, där många tolkningar av de mönster som skapas kan ske. I denna utbildningsdel kommer dock endast en introduktion till analysformen ges, där de grundläggande strukturerna och formationerna behandlas.

Inom Fishnet studeras inga enskilda medelvärdeskurvor, utan istället analyseras de strukturer som skapas när samtliga medelvärdeskurvor samvarierar. De enskilda medelvärdeskurvorna har därmed inte samma riktning som de formationer de tillsammans skapar. Namnet på analysformen kommer också från utseendet på graferna, då dessa skapar fisknätsliknande mönster i samband med att de underliggande kurserna går in i korrigeringsfas och medelvärdeskurvorna vänder riktning.


Exempel på FishNet-graf – OMXS30 veckodata
Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Formationer och strukturer


De viktigaste typerna av mönster som uppstår i en FishNet-graf är formationer och strukturer. Formationer skapas i samband med en korrigering, medan strukturer uppstår då priset rört sig i en och samma riktning med olika hastighet. Identifiering av dessa formationer och strukturer är grunden i analysmetoden FishNet.

Kilformation
En kilformation uppstår när priset skiftar riktning. Detta leder till att ett fisknätsliknande mönster uppstår av den samvariation som sker mellan de olika medelvärdeskurvorna. Rör det sig om en korrigering nedåt kommer en linje bildas som ett ”tak” ovanför rådande pris. Detta ”tak” kommer att representeras av ett allt längre medelvärde för varje ny notering. När priset sedan åter vänder upp från korrektionen och börjar stiga kommer en linje bildas som ett ”golv” under rådande pris. Detta ”golv” representeras av ett kortare medelvärde än taket och är därmed betydligt mer lättrörligt. Formationen som uppstår ser ut som, och kallas för, en kilformation.

Om priset återhämtas tillräckligt mycket kommer slutligen golv och tak konvergera och övergå till en divergerande struktur utan fisknätsmönster. Konceptet är därmed detsamma som andra typer av tekniska signaler som erhålls då mer kortsiktiga indikatorer bryter över mer långsiktiga indikatorer. Ofta sker det en större prisrörelse i underliggande i närheten av konvergenspunkten. Det är därför av yttersta vikt att identifiera och analysera samtliga strukturer och formationer i Fishnet-grafen, oavsett om de befinner sig i närheten av priset eller långt därifrån.

Kilens golv och tak utgör stöd och motstånd och utbrott ger köp/sälj-signal
Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

I närheten av kilens konvergenspunkt sker ofta en större kursrörelse
Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Skulle det utvecklas så att kilformationen inte konvergerar är det en indikation om att rörelsens trend håller på att ta slut. Om priset befinner sig långt ifrån en kil som inte konvergerar, där denna dessutom visar en bågform (stigande) eller skålform (fallande), är det en indikation om att en trendväxling skulle kunna vara förestående. Om priset istället skulle befinna sig i närheten av en större kil som inte konvergerar vore det en indikation om en sidledes konsolidering.

En kilformations golv och tak utgör mycket visuellt tydliga och viktiga nivåer av stöd och motstånd. Precis som för traditionell trendlinjeanalys innebär ett brott ut ur kilformationen en teknisk sälj- eller köpsignal.Strukturer
Till skillnad från formationer, som uppstår då priset byter riktning, är strukturer de mönster som uppstår då kursen rör sig åt ett och samma håll, fast med olika hastighet under rörelsens utveckling.
Det är därmed de hastighetsförändringar i rörelsen som bildar olika typer av skiftningar, vilka i sin tur skapar olika typer av stöd- och motståndskanaler.

Allteftersom priset utvecklas skapas olika strukturintervall. Desto hastigare prisrörelse, desto tunnare strukturintervall. I takt med prisutvecklingen skiftar såväl bredd som nivåer för dessa strukturer som skapas. Bryter priset ner i en kanal med tunnare strukturintervall öppnas det upp för att priset kan röra sig mer hastigt inom kanalen till nästkommande struktur, där stöd eller motstånd av större dignitet återfinns. Konceptet liknar således hur brott av en traditionell stöd- eller motståndslinje öppnar upp för en rörelse mot nästkommande därefter.

Hastighetsförändringar i tidigare prisrörelser skapar olika stöd- och motståndskanaler
Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Solfjäder
En solfjäder är en vanligt förekommande struktur, vilken uppstår efter det att en kil färdigställts och där en divergerande struktur skapas efter kilens konvergenspunkt. Då en solfjäder uppstår indikeras styrka i aktien, medan indikation om att aktien kan stå inför en rekyl erhålls då solfjädern inte längre expanderar utan börjar vika av.

Brottlinjer
En Brottlinje är en äldre kil som passerat dess konvergenspunkt utan att det skett någon spridning i en Solfjäder. Isället skapas då en jämnstor och samlad struktur. Dessa brottlinjer är ofta relativt tunna och agerar stöd och motstånd, men tenderar inte var särskilt starka vad gäller att fånga upp nytt köp- eller säljintresse.

I en Fishnetgraf finns ofta flertalet kilar, brottlinjer, solfjädrar, och tuber
Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Tub
En Tub är en icke-konvergerande Kil. Dessa uppstår då kilen vare sig utvecklas till solfjäder eller brottlinje. Precis som en kil består således en tub av ett tak och ett golv, men med skillnaden att en tub aldrig konvergerar. Den naturliga tolkningen av en tub är självklart att det råder konsolidering, där underliggande utvecklas utan större trend. Ofta sker det falska signaler ur denna struktur, varför det är mindre tillförlitlighet i ett utbrott som sker ur en tub.

Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Kommentar


FishNet är en analysform jag tycker är ett mycket bra komplement till övriga analysmetoder inom den tekniska analysen. Precis som Ichimoku Kinko Hyo är det en väldigt visuell och intuitiv analysform, där det direkt i grafen ges en uppfattning om hur underliggande tillgång handlas gentemot dess trend, samt var stöd och motstånd finns.

Jag finner också att FishNet ofta är bra för att ge en förklaring till olika prisutvecklingsmönster som kan vara svåra att förstå i den traditionella tekniska trendlinjeanalysen.

Värt att notera är att det i en Fishnet-graf ofta finns såväl tuber, kilar, solfjädrar och brottlinjer. Det kan därför till en början vara svårt att veta vilka strukturer som det ska läggas mest fokus på. FishNet är dock som all övrig analys, där det är de kortare strukturerna som har mest omedelbar inverkan, medan de längre strukturerna visar på sentimentet ur ett större perspektiv. Det är därmed inte sällan man kan se en långsiktig konsoliderande tub, där det i närhet av denna tub även formas kiler, som i sin tur konvergerar till solfjädrar och så vidare.

Inom FishNet arbetas det inte med målkurser på samma sätt som inom till exempel formationsanalysen, däremot är respektive stöd- och motståndsområde väldigt visuellt markerat i form av de strukturer som skapas i FishNet-grafen.

Som med alla analysformer tycker jag absolut det kan vara värt att testa Fishnet. Ett första steg torde då vara att nyttja FishNet för att ta ut tekniska stöd- och motstånd, samt för att erhålla signaler om utbrott ur olika formationer och strukturer.

Allt gott
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.