Fundamentalt är inte börsen längre lågt värderad, vilket skulle kunna göra att man känner en viss osäkerhet för den kommande utvecklingen. Vi ser dock att investeringscykeln kommer att bestå ytterligare en tid och är således fortsatt optimistiska till aktiemarknaden, den historiskt relativt höga värderingen till trots.

Studerar man vidare prisutvecklingen kan man konstatera att denna optimistiska vy även får stöd i prisanalysen. Detta då trenden fortsatt är positiv, och så länge detta är fallet finns det all anledning att fortsatt vara exponerad mot aktiemarknaden.

Glidande medelvärden visualiserar rådande trend
Ett av de enklaste, och mest kraftfulla, sätten att mäta rådande pristrend är att studera utvecklingen av olika glidande medelvärden, samt hur dessa samvarierar med det underliggande priset och med varandra.

Läs mer: Tillämpning av glidande medelvärden i den tekniska analysen

Den kanske vanligaste signalen för att definiera trenden är att studera hur 50-dagars glidande medelvärde förhåller sig till 200-dagars glidande medelvärde. Så länge det kortare medelvärdet befinner sig över det längre medelvärdet anses positiv trend råda. Signal om att trenden skiftat erhålls då det kortare medelvärdet bryter ner under det längre medelvärdet. För närvarande, och sedan i mitten av 2016, har positiv trend rått för Stockholmsbörsen och så länge trenden är strukturellt positiv talar det för att fortsatt vara exponerad mot aktiemarknaden

Bild

Värt att ha med sig är att glidande medelvärden till naturen är eftersläpande och alltid befinner sig några steg efter vad som händer i marknaden. Nackdelen med detta är att signaler aldrig kommer vid själva trendvändningen. Däremot ökar signalens sannolikhet väl effektuerad. Vidare är det svårt att konkludera någon statistisk validitet för denna typ av medelvärdeskorsningar på Stockholmsbörsen, då signaler inte erhållits vid särskilt många tillfällen.

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström