Aktiemarknaden har en omvänd efterfrågekurva,

Enligt allmänt rådande ekonomiska teorier ökar efterfrågan allteftersom priset sjunker, medan efterfrågan minskar i takt med att priset stiger. Dessa ekonomiska teorier tenderar dock inte vara de styr hur efterfrågekurvan ser ut på aktiemarknaden.

Anledningen till detta ligger bland annat i att priset på aktier sätts av människor, och människors agerande drivs av beteenden som girighet, rädsla, och inte minst, flockmentalitet.

En konsekvens av detta är att efterfrågekurvan på aktiemarknaden ofta är omvänd, det vill säga desto högre pris, desto större är också efterfrågan. Detta samband råder självklart främst då en stark trend etablerats i marknaden.

Bild


Ett exempel från vardagen på hur psykologisk bias och flockmentalitet styr människors agerande kan vara hur man ofta beter sig vid val av restaurang. Är det två restauranger som ligger bredvid varandra, där den ena är tom och den andra halvfull, tenderar man att sätta sig på den som är halvfull snarare än att sätta sig vid den som inte har några gäster. Det antagande som görs är att de gäster som satt sig vid den ena restaurangen torde veta att den är bättre än den andra, varpå man själv också sätter sig vid den. I själv verket kanske det bara var så att de första gästerna av en ren slump satte sig vid just den restaurangen och sedan fylldes den helt sonika successivt på, drivet av människans inbyggda flockmentalitet.


..och utgör ett komplext system,

Det faktum att beteendemässiga faktorer i stor utsträckning påverkar prisutvecklingen innebär vidare att aktiemarknaden i allra högsta grad är ett komplext system, där ett agerande får en effekt, som i sin tur påverkar det kommande agerandet, och så vidare. Detta är också grunden till att jag ser teknisk analys som en viktig analysansats, då denna även fångar upp mänskligt beteende, samt analyserar det som man de facto investerar i, nämligen priset.

Ett exempel på ett annat komplext system bortom aktiemarknaden skulle kunna vara hur en förstärkare ökar amplituden hos en elektrisk signal.

Andra system kan vara mer linjära i sin karaktär. I dessa får ett agerande en viss effekt. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett volymreglage. Vrider du reglaget, höjs volymen. Ser man till finansmarknaden tycker jag personligen att en fundamental bolagsanalys som inte tar någon hänsyn till beteendemässiga faktorer också skulle kunna klassas som ett linjärt system.

Bild


..där en tydligt positiv återkopplingscykel nu råder

Detta komplexa system som aktiemarknaden utgör skapar således en återkopplingscykel, vilken kan manifestera sig antingen som positiv eller negativ.

Bild


Vid en positiv återkopplingscykel, som jag tycker att aktiemarknaden tydligt befinner sig i sedan en längre tid tillbaka tenderar trender accelerera. När priset stiger, köper investerare, vilket gör att priset fortsätter stiga, och därmed attraherar nya köpare, och så vidare. Flockmentaliteten gör att vinnaraktier fortsätter att vara vinnaraktier, medan förloraraktier fortsätter att vara förloraraktier.

Denna typ av återkopplingscykel kan liknas vid en kärnexplosion eller förloppet då ett hus brinner, och är vanligt förekommande då marknaden befinner sig i stark trend.

Vid en negativ återkopplingscykel råder istället ofta ett balanserat marknadssentiment och någon tydlig trend är normalt sett inte förekommande. I ett sådant klimat innebär istället stigande priser att investerare säljer, vilket gör att priset faller och därmed attraherar köpare, vilket i sin tur gör att priset åter stiger, och så vidare.

Väl marknadssentimentet skiftat till en mer negativ återkopplingscykel kan det vara läge att också skifta handelsstrategi, från en mer trendföljande till en mer jämviktspendlande. Handelsstatistiken talar dock för att investerarkollektivet i stor utsträckning haft en jämviktspendlande handelsstrategi hittills i år, trots den starka trend som rått.

Bild


Med en tydligt positiv återkopplingscykel, där vinnare tenderar att fortsätta vara vinnare, anser jag dock alltjämt att en mer trendföljande handelsstrategi fortfarande är att föredra.

Jag letar därför även fortsatt hellre efter investeringsmöjligheter på vinnarlistan än på förlorarlistan.


Eller, som jag uttryckte det i mitt senaste blogginlägg;

Nog satsar man hellre på en häst som vunnit tre lopp i rad, än på en häst som bröt benet i förra loppet.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Lästips


För att läsa mer om psykologisk bias har jag skrivit en artikelserie i tre delar om Tradingpsykologi:

Del 1: Självkännedom - En nyckel till goda affärer

Del 2: Se upp med egengillrade placeringsfällor

Del 3: Stolthet och ånger de värsta fällorna

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.