Volym


Förutom själva priset är även handlad volym av stor vikt iden tekniska analysen. Volymen mäter hur många aktier som har handlats i underliggande under angiven tidsintervall. Normalt sett visas volymen i ett stapeldiagram i en separat axel under prisgrafen, där varje stapel visar hur många aktier som handlats under den tidsperioden. Anledningen till att det är intressant att studera handlad volym är att denna ger en uppfattning om hur stark en prisrörelse är, samt att den kan användas som en bekräftelse vid köp- och säljsignaler i den traditionella trendlinjeanalysen. En prisrörelse upp eller ner anses vara starkare och mer tillförlitlig om handlad volym är högre än genomsnittet då den sker. Därmed är det av intresse att studera hur hög volymen är då stora prisrörelser sker och studera om denna bekräftar prisrörelsen. Vad man vill se är således att volymen rör sig i tandem med trenden. En varningssignal för kommande möjlig trendvändning ges därmed om volymen börjar visa på negativ divergens, det vill säga inte längre bekräftar prisrörelsen.

Bild

Volym bekräftar köp- och säljsignalar


Volym används således ofta för att bekräfta olika tekniska köp- och säljsignaler. Främst är detta användbart då utbrott sker från trendlinjemotstånd respektive trendlinjestöd, samt vid utbrott ur olika formationer. Mer om formationer och dess konstruktioner kommer behandlas i en senare del i denna utbildningsserie. Handelsvolymen kan därmed användas för att bekräfta och validera styrkan i de tekniska köp- och säljsignaler som erhålls.

Bild

Volym föregår pris


För en hälsosam prisrörelse vill man att handelsvolymen bekräftar trendmönstret. En divergens mellan pris och volym kan därmed indikera att rådande trend tappar kraft och håller på att ebba ut. Handelsvolym föregår således ofta priset på underliggande. I en stigande marknad ska också handelsvolymen stiga. Ett stigande pris och en fallande handelsvolym visar på bristande intresse och är en varningssignal om att rådande trend kan vara i sitt slutskede. Denna typ av divergens är ingen signal i sig, men uppstår dessa divergenser kan det vara läge att vara än mer uppmärksam på andra typer av trendvändningssignaler.

Bild

Kommentar


Volym är en viktig stödjande indikator till priset och används för att få en uppfattning om vilken styrka som råder i marknaden. Volymindikatorn används med fördel för att kontrollera om handelsvolymen bekräftar de prisrörelser som sker, eller om den signalerar en stundande vändning. Volymindikatorn är därmed en viktig del i beslutsprocessen. Väl värt att notera dock är att volym inte används enskilt för att komma fram till köp- eller säljbeslut. Volymen är dock till stor hjälp för att få en uppfattning om styrkan i de signaler som prisutvecklingen i övrigt ger.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.