En kritik mot området strukturerade placeringar har varit avgiftsuttaget, som inneburit att avgiften har varit inkluderad i produktens pris och tagits ut i sin helhet i samband med köpet. Med start 2018 inför vi nu istället en helt ny prismodell vilket innebär att avgiften kommer att tas ut dagligen, i likhet med exempelvis fonder. Ambitionen är att du som investerar i produkten på ett mer lättöverskådligt vis ska se vad produkten verkligen kostar.

Ta del av hela aktiekorgens uppgång till en begränsad risk på en procent per år
SPAX NU Europa hållbar BAS är en återbetalningsskyddad placering kopplad till en hållbar, europeisk aktiekorg. Utmärkande för placeringen, utöver den nya prismodellen, är att du tar del av indikativt hela aktiekorgens uppgång men begränsar risken avsevärt vid nedgång. Oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli är risken begränsad till förvaltningsavgiften på en procent per år.

Vad händer vid uppgång?
Du tar del av indikativt hela aktiekorgens utveckling eftersom deltagandegraden, som anger hur stor del av uppgången du får del av, är indikativt 100 procent.

Vad händer vid nedgång?
Oavsett hur stor nedgången skulle bli är risken begränsad till förvaltingsavgiften motsvarande en procent per år. Eftersom löptiden är 6 år innebär det att det återbetalningsskyddade beloppet motsvarar 94 procent av nominellt belopp.

Produkten är ett intressant komplement till exempelvis aktier och fonder men med skillnaden att förlusten begränsas till avgiften på en procent per år.

Läs mer om SPAX NU Europa hållbar BAS och övriga produkter i produktblad, faktablad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg.

Aktuellt utbud

Mer information om den nya avgiftsmodellen

Trevlig dag!