Bevis Nu Tillväxtvalutor är kopplad till en korg av tillväxtvalutor mot euron. Utmärkande för placeringen är att den varje år utbetalar en garanterad kupong på indikativt 10,5 procent. Det innebär att du redan vid investeringstillfället vet att du kommer att erhålla utbetalningar på indikativt 10,5 procent varje år under den femåriga löptiden, totalt indikativt 52,5 procent (10,5*5). Utbetalningarna görs oavsett utvecklingen för valutakorgen mot euron.

Vid löptidens slut återbetalas nominellt belopp upp- eller nedjusterat med valutakorgens utveckling reducerat med den årliga förvaltningsavgiften (en procent per år).

Utfall om korgen av tillväxtvalutor stärks mot euron från startdag till slutdag
Utöver de redan utbetalda kupongerna på indikativt 52,5 procent (10,5*5) erhåller du korgens förstärkning mot euron som tillsammans med nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften utbetalas på återbetalningsdagen.

Utfall om korgen av tillväxtvalutor försvagas mot euron från startdag till slutdag
Nominellt belopp kommer att justeras ned med valutakorgens försvagning och förvaltningsavgiften. De redan utbetalda kupongerna påverkas däremot inte. Som investerare riskerar du därmed att förlora pengar men först om korgen av tillväxtvalutor försvagas mot euron med mer än indikativt 47,5 procent.

Det bör observeras att prissättningen på andrahandsmarknaden för denna placering inte kommer att vara följsam med valutakorgens utveckling och du som placerare ska därför vara beredd att behålla produkten under hela löptiden.

Söker du en placering med höga årliga kupongutbetalningar kan Bevis Nu Tillväxtvalutor vara en placering i din smak.

Låter det intressant? Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående valutakorg.

Aktuellt utbud

Trevlig dag!