Den amerikanska småbolagsbarometern presenteras av NFIB som står för ”Americas small and independent businesses”

NFIB har cirka 325 000 medlemmar över hela USA och fångar därmed upp snabba rörelser i den lokala ekonomin. De genomför en undersökning som bygger på vad ägare av små oberoende affärsrörelser tycker och tänker om tillvaron.

Den senaste enkäten satte ett nytt rekord. Indexet nådde den högsta nivån (108.8) i barometerns 45-åriga historia. Det tidigare rekordet var vid 1983 då Reagan var president och studerar vi några av delkomponenterna sticker några av dessa ut där de vittnar om en fortsatt stark ekonomi i USA. NFIB pekar på Trump´s ekonomiska politik som en viktig förklaring

Enkäten för augusti visar på
- Nya rekord i planer att skapa nya jobb men också i antalet lediga tjänster.

- Andelen företagsledare som anser att det är ett bra tillfälle att expandera kom in på den tidigare alla tiders högsta nivå från i maj

- Lagerinvesteringar var på den starkaste nivån sedan 2005 och nivån på de allmänna investeringsplanerna är på den högsta nivån sedan 2007

Den sista punkten är mycket viktig. I rådande konjunkturcykel har investeringarna inte riktigt tagit fart, trots att kapacitetsutnyttjandet varit relativt högt där även kostnaden för att investera varit låg. Skulle investeringarna komma igång skulle det i slutändan sannolikt innebära ökad tillväxt i ekonomin som resulterar i en längre konjunktur- och börscykel.

VDn för NFIB - J.Duggan säger att ”den väldigt starka augustibarometern visar på vad jag hör varje dag från småföretagare – den verksamheten blomstrar. När skattereglerna och regleringarna förändrades, gjorde det avtryck på småföretagens planer och förväntningar. ”Vi ser nu de konkreta resultaten av dessa planer, eftersom småföretagen rapporterar rekordhöga nivåer av ökad försäljning, investeringar, intäkter och anställning
.
Sammantaget växer bilden fram att den amerikanska ekonomin är stark och att en exponering mot USA i dagsläget ger de bästa förutsättningarna att dra nytta av de goda möjligheterna till bra vinstutveckling hos bolagen. Den amerikanska marknaden har en större potential att växa med vinsterna, vilket vi ser som den primära drivkraften för aktiemarknaden framöver. Detta tillsammans med makroutvecklingen, skattepaketet och inte minst småbolagsbarometerns optimism vittnar om en mycket god tillvaro för USA, vilket vi i slutändan anser bör återspeglas i amerikansk aktiemarknad.

Bild

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan