För några dagar sedan läste jag en marknadskommentar av Goldman Sachs aktiestrateg. Han nämnde i kommentaren att en av de vanligaste frågorna kunder ställer till honom är; När tar rådande rally slut? Rent spontant är det sannolikt en fråga många ställer till sig själv och till andra.

Här är det främst den amerikanska marknaden och S&P500 det handlar om. Utvecklingen på världens viktigaste aktiemarknad ger såklart eko världen över varpå den är viktig att studera och ta intryck ifrån, även om nu man som investerare till exempel bara köper svenska aktier.

Jag kan förstå att frågan ställs då S&P500 under året har, trots skall om tex. väldigt hög värdering, utvecklats starkt. Vid hela 52 tillfällen har indexet under 2017 noterat en ny alla-tiders-högsta-notering. Sett sedan finanskrisen börjar uppgången närma sig 300% och nio år i längd, men då indexet kontinuerligt noterat nya högsta noteringar är det ur ett trendande perspektiv svårt att tolka detta negativt. Det är en stark signal om att sentimentet förnärvarande är efterfrågestyrt.


Antal nya ”allra-tiders-högsta” noteringar S&P500
Bild

Så när tar rallyt slut? Finns det ett bra svar?

Det enkla svaret på detta är både ja och nej. Ingen kan förutspå framtiden och när det kommer till aktiemarknaden så handlar det mycket om psykologi, sentiment och förväntningar. En positiv trend kan pågå i flera år och det är större sannolikhet att den fortsätter i rådande riktning, snarare än att den vänder och startar en ny negativ trend. Samma sak gäller det omvända även om negativa trender generellt tenderar att vara kortare i tid. Trendförändringar är allt som oftast trögrörliga i sin natur och är mer av en process där dynamiken i utbud och efterfrågan förändras. Denna dynamik är i sin tur är drivet av mänskliga karaktärsdrag såsom rädsla och girighet.

Med detta sagt så vill jag påstå att en klassisk trendanalys är ett viktigt verktyg för att avgöra om ett rally är på väg att ta slut eller inte. En förändring i rådande trendstruktur indikerar att dynamiken i utbud och efterfrågan ändrats och en trendvändning kan vara förestående i närtid. Med en trendanalys ökar sannolikheten för att du som investerare träffar rätt gällande att identifiera större toppar och bottnar.

I dagsläget är det svårt att ifrågasätta trenden eller styrkan i densamma. Marknadsbredden, dvs hur många aktier som är med och bidrar till uppgången ser även den hälsosam ut. Aktier som kumulativt stiger minus aktier som går ned befinner sig i en stadig positiv trend

Bloombergs kumulativa ”stigande – sjunkande” index för S&P500
Bild

Rent tekniskt befinner sig S&P500 i en stabilt stigande trendstruktur där närmaste tekniska motstånd är lokaliserat vid 2580, 2620 och 2660. Strukturellt viktiga stöd är lokaliserat vid 2475-2500 följt av 2400-2417.

S&P500
Bild

Avsaknaden av rekyl har dock varit påtaglig och kan säkerligen förklara en del av den undran huruvida länge rallyt skall fortsätta. Det har nu gått 338 dagar sedan S&P500 hade en rekyl på över 5%. Ur ett historiskt perspektiv är detta väldigt sällsynt och endast vid tre tidigare tillfällen har det förekommit längre perioder som indexet inte haft en rekyl. Det speglar den optimism som förnärvarande råder och så länge som detta sentiment är intakt kan aktiemarknaden sannolikt fortsätta klättra ytterligare en tid


Bild

En rekyl skulle dock vara hälsosam och möjligen nödvändig för att fortsatta uppgångar skall ses som hållbara och sunda. Rekyler i en stigande trend är naturliga och skall per automatik inte ses som en trendvändning. I ett positivt marknadsklimat kan de utnyttjas som köptillfällen.

För att återkoppla lite till frågeställningen i början kan vi till en början konstatera att det alltid kommer finnas utmaningar eller möjligheter för aktiemarknaden. Vad dessa är skiftar över tid men studerar vi rådande sentiment och trend är det svårt att hitta några negativa signaler i dagläget.

Hur länge rådande sentiment och trend förblir intakt låter jag dock vara osagt men ser vi en materiell förändring till det sämre kommer vi vara de första att meddela detta.

Ha en fortsatt bra dag!
/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig kundinformation

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86