Generellt är resultatet av denna undersökning intressant att följa då det ger en bra inblick i hur förvaltarna har agerat, tänker och var möjligen framtida flöden kan tänkas hamna.

Denna gång är undersökningen gjord mellan 5:e och 11:e januari. Globalt har det varit 213 respondenter med ett totalt förvaltat kapital om 591 miljarder USD.

Vad kan vi dra för slutsatserna från denna månads undersökning?

Generellt är bilden att de ökat på aktieandelen, ökat på risken och adderat cykliskt orienterade tillgångar

1. Även om nivån för kassa eller likviditet kommit ned har förvaltarna ur ett historiskt perspektiv fortfarande en relativt hög andel likviditet eller kassa. Man har under perioden på marginalen minskat andelen kassa till 4,4%, vilket ligger i linje med 10-års snittet på 4,5%. Andelen likvida medel kan läsas in som en kontraindikator och som en tumregel triggas köpsignaler vid andelar högre än 4,5% och säljsignaler vid lägre än 3,5%. Kontentan är att förvaltarna fortfarande har torrt krut och kan ackumulera mera risktillgångar såsom aktier utan att för den delen vara fullinvesterade.

2. Positioneringsdata antyder att förvaltarna ökat på sina positioner i risktillgångar. Under månaden har de ökat allokeringen till aktier om 55% vilket är den högsta nivån på två år och 1,1 standardavvikelser från snittet. Andelen aktier relativt räntor är på den högsta nivån sedan 2014. Fler förvaltare anser att vinsterna kommer att växa, nu 44% jämfört 34% i december. Detta är sannolikt en av anledningarna till att de ökat på exponeringen mot cykliska sektorer och sålt mer defensiva sektorer. Mer optimism går att läsa in i att en majoritet av förvaltarna tror på att aktiemarknaden toppar 2019 eller därefter. I december ansåg majoriteten att aktiemarknaden skulle toppa under Q2 2018

3. Regioner som förvaltarna favoriserar är EM, Japan och Europa. UK är en region de kraftigt underviktar. Sektorspecifikt är bank favoriten följt av verkstad och IT. Sektorer de undviker är fortsatt defensiva såsom hälsovård och dagligvaror.

4. Förvaltarna anser att optimism till FANG samt Bitcoin och kort volatilitet är de största konsensusåsikterna.

5. De största riskerna anser förvaltarna vara inflation eller en krasch i räntemarknaden följt av ett felbeslut av FED/ECB i sin penningpolicy.

Även om det kanske är svårt att dra konkreta investeringsbeslut i det korta eller långa perspektivet är det helt klar intressant att se hur flöden har skett och kan tänkas ske på global basis och över olika tillgångsslag. Sammantaget är bilden att förvaltarna fortsatt är överviktade risktillgångar där de ännu inte ser några större moln på himlen


Ha en fortsatt bra dag!

/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig kundinformation

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86