Den magiska formeln
Det kan återigen vara ett läge att fräscha upp minnet gällande vad strategin går ut på. Joel Greenblatt är professorn och investeringsgurun som skapade en placeringsstrategi som han kallade ”The Magic Formula” eller på Svenska, den magiska formeln. Med hjälp av denna strategi uppvisade hans fond i bolaget – Gotham Capital en imponerande historik mellan 1985-2005. De kunde uppvisa en 30+% årlig avkastning, vilket vida slog breda amerikanska index. Året 2005 gav han ut en bok som beskrev detta och hur hans investeringsstrategi var uppbyggd. Han titulerade boken ”The little book that beats the market”, vilken genast blev en bästsäljare och som nu i efterhand får ses som en klassiker inom finanslitteraturen.

Strategin eller formeln för framgång är inte så avancerad som man kan tro, utan går i kort ut på att investera i bra och billiga bolag. Detta är något av en grundprincip för en värdebaserad investeringsstrategi. Med andra ord är detta inte en strategi för otåliga eller för investerare med en investeringshorisont kortare än ett år. För att definiera vilka bolag som kan vara aktuella väljer Greenblatt att studera nyckeltalen, avkastning på investerat kapital, vilket är ett lönsamhetsmått, och EBIT/EV som är värderingskomponenten.

Förutom nyckeltalen har Greenblatt några andra kriterier:

- Det skall inte vara småbolag
- Exkludera banker och fastighetsbolag
- Investera i de 20-30 högst rankade bolagen
- Rebalansera portföljen en gång per år

Fördelar och nackdelar med strategin
En av fördelarna med att konsekvent använda sig av denna typ av strategi är att man som investerare undviker känslomässiga beslut. Detta innebär såklart att under vissa perioder kommer strategin förmodligen att fungera dåligt, varpå det gäller att ha disciplin och tålamod. Tanken med strategin är att den sållar fram bolag som för stunden kanske är ratade av investerar/analytikerkollektivet men är ett i övrigt bra och stabilt bolag. Med andra ord så kan det ta tid innan en vändning sker och skall man konsekvent följa strategin gäller det att inte sälja i förtid. Detta är säkerligen ett av de moment som kan vara svårast att följa och psykologin kan nog ställa till det både en och flera gånger. Personligen så anser jag dock att man inte skall behålla positioner, oavsett tillgångslag, som man mår dåligt av.

Här kommer även aspekten eller talesättet ”inte alla ägg i samma korg” in. Det gäller att inte investera i allt för få av de aktier modellen sållar fram. Greenblatt nämner 20-30 stycken bolag, men man kanske inte behöver investera i så många som 30 stycken, utan 20 stycken kan vara ett lämpligt antal.

Hur har portföljen utvecklats under året?
Den 13 januari skrev jag ett blogginlägg där jag för första gången beskrev investeringsstrategin som Greenblatt använde sig av och jag presenterade även förslag på 20 bolag som föll inom ramen för hans filosofi.

Hur har det då gått? Portföljen har exklusive utdelningar utvecklats väl och har som helhet slagit utvecklingen på Stockholmsbörsen för det gångna året. Fyra aktier, Nobia, Hexpol, H&M och NCC har utvecklats relativt dåligt, men flertalet aktier har utvecklats betydligt bättre än börsen. Enligt strategin är det nu dags att göra den årliga förändring strategin kräver, där de aktier som inte kvalar in byts ut och där nya aktier tas in. Vi kan till att börja med konstatera att hälften av portföljen byts ut inför det kommande året.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I


De bästa aktierna för 2018 enligt Greenblatts modell
Resultatet av årets filtrering är redovisad i matrisen nedan. Jag har sorterat 20 bolag enligt hur de placerar sig enligt Greenblattss modell där bolag markerat i grönt är nytillkomna bolag. Förutom detta har jag lagt till hur analytikerkonsensus ser ut kring aktien. Hur många analytiker som bevakar aktien, genomsnittlig riktkurs för dessa, samt hur högt rekommendationsvärdet är.

Rekommendationsvärdet fås fram genom att betygsätta rekommendationerna med siffran 1-5, där t ex 5 poäng ges till en stark köprekommendation och sedan helt enkelt dividera totalen med antalet analytiker. I de fall Kepler Cheuvreux har en bevakning på aktien så redovisar jag även denna rekommendation. Denna redovisning kan vara bra att överblicka då det ger en fingervisning om hur populärt bolaget är bland analytikerna för stunden.

Med på listan för 2018 finner vi en hel del bekanta namn där bland annat ASSA och Lundin Mining återfinns i Sektorfavoriter.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Jag hoppas att denna matris kan leverera några bra investeringsidéer eller intressanta köpkandidater.

Om ett år gör vi en ny återblick och ser hur dessa aktier har utvecklats kontra börsen som helhet.

Ha en fortsatt bra dag!

/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Information om Swedbank Teknisk Analys

Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan