Något som vi även tidigare påpekat är att ju större eller omfattande en bottenprocess är desto kraftigare kommer utbrottet att vara. Lägger vi in blankade positioner i ekvationen blir det än mer spännande då JM, enligt ägardatabasen Holdings, är Nordens mest blankade aktie med nästan 15% av kapitalet utlånat. Det skulle teoretiskt och baserat på historisk handelsvolym, ta blankarna cirka 30 handelsdagar att täcka sina positioner.

Aggregerat är de redan under vattenytan med en negativ avkastning om -15%, där det är 11 rapporterade blankare i aktien varav ingen aktör ligger på plus. AHL Partners med nästan 900 000 aktier blankade ligger nu tex. -27% på sin position.

Strukturellt var 200 SEK nivån av intresse, vilket triggar ett tydligt skifte i köpintresset och en etablering ovan denna nivå öppnar upp för vidare uppgång i intervallet 220-265 SEK baserat på den tekniska analysen.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

JM hade nyligen sin kapitalmarknadsdag och ledningen gav ganska starka marknadsutsikter och ambitiösa produktionsmål presenterades. Som tidigare argumenterar vi för att överutbudet på den svenska bostadsmarknaden kommer att minska om 6 månader med JM som en av vinnarna. Marknaden har gradvis förbättrats vilket nämndes redan i april och långsiktiga produktivitetsmål om att sänka ledtiderna med 30% om 5 år kommer, om bolaget lyckas, göra livet svårt för konkurrenterna. Även med försiktiga värderingsantaganden framstår aktien som historiskt billig kring 10,5x årsvinsten för 2020

Idag kom även gynnsam statistik och data gällande bostadsmarknaden. SEB´s boprisindikator uppvisar en rejäl återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Fler tror på stigande priser och antalet personer som tror på sjunkande priser minskar. Intressant är också att antalet transaktioner rapporterat från mäklarstatistik, gällande bostadsrätter, nådde ett nytt rekord i maj. Detta indikerar att köpare och säljare nu har mött varandra gällande prisförväntningar vilket skapar en stabilitet på bostadsmarknaden.

Bild
Källa: Mäklarstatistik, Macrobond

Sammantaget uppvisar den grundläggande marknaden styrketecken, räntorna ser ut att fortsatt vara låga vilket agerar medvind för JM-caset. Vi anser att aktien fortsatt ser väldigt spännande ut, trots senaste tidens starka utveckling

JM finns med i vår Fokusportfölj


Översikt blankade positioner i JM-aktien
Bild
Källa: https://www.holdings.se

Ha en fortsatt bra dag!

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Information om Swedbank Teknisk Analys

Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan