Fear & Greed Index består av sju olika likaviktade delkomponenter. Var och en av dessa komponenter mäts på en skala från 0 till 100. Vid 50 är det neutralt, medan en högre nivå signalerar girighet och en lägre nivå signalerar rädsla. De olika komponenterna är bland annat trendstyrka, positionering i optionsmarknaden, volatilitet för att nämna några.

Tanken med indexet är att fånga upp ytterligheterna i stämningsläget och därmed analysera potentiella vändpunkter på börsen. Därmed är indexet lite av en kontraindikator, till exempel om investerare är extremt rädda finns det begränsat med utrymme att bli än mer rädd bortom det.

Investerare är nu rädda
För närvarande befinner sig indexet vid 29 och nedgången från de extremt giriga nivåerna i april har varit snabb. Det indikerar att investerares sentiment nu är drivet av oro och rädsla, men å andra sidan indikerar det också att det är begränsat med utrymme att bli än mer negativt inställd.

En intressant aspekt är att det nu är en tydlig divergens mellan indexet och OMXS30. Det signalerar att rädslan satt sig i sentimentet med inte så mycket i börsen. Visserligen har vi sett lite större nedgångar i konjunkturkänsliga aktier än börsen som helhet, men på bred basis har nedgången i maj varit förhållandevis måttlig.

Är man optimistiskt lagd tolkar man denna divergens på ett positivt sätt. Investerare är nu förberedda på vidare nedgångar men som bekant tenderar börsen konstant göra det oväntade och skulle börsen nu börja stiga från rådande nivåer vore det helt klart ett styrketecken, med tanke på stämningsläget

Tycker man att glaset är halvtomt kan man argumentera för att Fear&Greed indexet är ledande och att börsen snart kommer stänga rådande divergens med vidare nedgångar. Vi såg en liknande divergens vid hösten 2018 innan börsen började få problem.

Bild

Baserat på var Swedbank Fear&Greed index befinner sig är det lite för tidigt, att med någon större sannolikhet, avgöra om det kommer att bli värre på börsen eller ej. I OMXS30 analysen belyser vi vikten av stödet kring 1550 nivån. Skulle OMXS30 etablera sig under denna nivå är det ett tecken på att rädslan även påverkar börsutvecklingen som helhet. Skulle däremot OMXS30 etablera sig ovan 1615 nivån vore det helt klart ett styrketecken och att vi för denna gång sett botten i rådande negativa stämningsläge.

Vill ni läsa mer om den tekniska vyn för OMXS30 går det att finna senaste analysen här samt prenumerera här
Vi ses!
/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan