Subtraherar man reporäntan med KPIF får man fram en realränta som kan anses vara ett mått på hur expansiv Riksbankens politik är. Med en reporänta på -0,5 % och KPIF på 2,2 % får man då en realreporänta på -2,7 %. Det är historiskt anmärkningsvärt lågt och långt ifrån många bedömares uppskattning över långsiktigt neutral realränta i Sverige. Den är också lägre än de flesta, möjligen alla, motsvarande länders nivå på realränta. Sverige för med andra ord en mycket expansiv penningpolitik och Riksbanken har dessutom ökat penningmängden kraftigt i Sverige med sitt statsobligationsköpsprogram. Givet detta, varför tror många marknadsbedömare att Riksbanken inte kommer att höja räntan i år heller?

Anledningen är att Riksbanken under senare tid har överskattat KPIF ex energi som är ett mått på inflationen utan boräntor och utan energipriser. Att detta mått också diskuteras beror på att KPIF ex energi anses vara ett bra mått på inflationen utan att energipriser, som kan variera mycket, stör beräkningen. I december förra året prognostiserade Riksbanken att KPIF ex energi skulle vara 1,98 % i juli i år och utfallet blev bara 1,3 %, vilket får anses vara en stor prognosmiss. Problemet är att även KPIF ex energi kan skilja sig mycket åt mellan mätperioderna och åtminstone delvis styrs av tillfälliga effekter, som när de faller ut påverkar årstakten i index. För att upptäcka detta måste man gå in och verkligen titta på KPIF ex energi i sina beståndsdelar. Gör man det upptäcker man att det under 2017 fanns ett antal prisförändringar av engångskaraktär som när de försvinner från årstakten efter ett år trycker tillbaka KPIF ex energi. Här kommer några exempel: Under 2017 steg priset på socialt skydd med 8,6 %, finansiella tjänster med 15,6 %, oljor och fetter med 20 % och posttjänster med
8 %. År 2017 var helt enkelt ett år då ett antal var för sig små delar av KPIF och KPIF ex energi steg kraftigt i pris medan innevarande år har varit ett år utan några klart avvikande prishöjningar. Detta innebär att KPIF ex energi trycks tillbaka i år, men också att årets jämförelsetal blir lättare att ”slå” nästa år.

Sammantaget innebär det att Riksbanken gick in i 2018 med en prognos för KPIF ex energi som inte tog tillräcklig hänsyn till att det under 2017 var präglad av ovanligt många kraftiga prishöjningar som riskerade att inte upprepas under 2018. Därför var risken för att prognosen skulle behöva revideras ned överhängande. Riksbanken verkar helt enkelt titta för lite på enskilda beståndsdelar av KPIF. Det innebär också att påståendet att KPIF ex energi skulle utgöra något slags ankare och inte vara påverkad av engångseffekter inte stämmer. Dessutom är kopplingen mellan nivå på reporänta och underliggande inflation ganska osäker på kort till medellång sikt. Man kan till exempel notera att hyror som är en ganska stor del av KPIF (närmare 10 % inklusive månadsavgifter för bostadsrätter) och ännu mer i KPIF ex energi har uppvisat klart lägre ökningstakt de senaste åren och därmed bidragit mindre till inflationen än tidigare. Det ligger nära till hands att tro att detta kan bero på att räntan är låg varför fastighetsägarna kan nöja sig med lägre hyreshöjningar än förr.

Om sambandet mellan inflationstakt och nivå på reporänta är ganska osäkert på kortare tidshorisonter finns nog sambandet mellan nivå på reporänta och ekonomisk aktivitet fortfarande. Om en centralbank väljer en högre ränta i en stark konjunktur och en lägre ränta i en lågkonjunktur kan realekonomin stabiliseras och en högre långsiktig tillväxttakt nås. Fokuset på detta samband har dock varit litet från Riksbanken även sedan inflationstakten kom upp till målnivån på 2 % vilket skedde för cirka 18 månader sedan.

Swedbank Roburs räntefonder

Läs fler blogginlägg av Mattias Olsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.