Lägre marknadsräntor är inte bara ett svenskt fenomen, till exempel har den tyska 10-års räntan sjunkit ned mot -0,4% vilket inte bara är den lägsta räntan för detta instrument någonsin utan också den nivå där banker kan deponera pengar hos ECB, den så kallade deporäntan. Att en obligation med tio års löptid handlar till samma ränta som deporäntan som har en löptid på en dag är också historiskt!

Den som istället placerat medel i en företagsobligationsfond har fått ytterligare bättre avkastning då förräntningen är högre, underliggande marknadsräntor har som sagt sjunkit men dessutom har premierna på företagsobligationer sjunkit markant, speciellt i Europa och USA.

Faktorerna bakom fallen i marknadsräntor är en svag global industrikonjunktur som många marknadsaktörer är oroliga för ska sprida sig till den bredare ekonomin, låg global inflation, oro för en avtalslös Brexit och utvidgade handelstariffer samt, och viktigast och som en följd av ovanstående argument, att de globalt sett mest inflytelserika centralbankerna är i färd med att sänka sina styrräntor.

Mycket talar alltså för fortsatt mycket låga räntor över tid. Centralbankerna i vår del av världen forsätter att kämpa för att få upp inflationen men hittills utan några större framgångar. Antingen för att centralbankerna inte kan påverka inflationen i någon större utsträckning eller för att det finns andra motverkande faktorer som håller tillbaka den eller både och.

Något som skulle kunna ge en övergång till ett i alla fall något högre ränteläge i Sverige är en förändrad syn på finanspolitikens roll. Detta är en fråga som har börjat diskuteras, ofta i samband med Sveriges demografiska situation där landet går mot en situation med många unga och relativt många äldre inom en snar framtid. Den senaste 25 åren har finanspolitikens fokus i Sverige varit att banta statsskulden så att den nu är historiskt mycket låg. Detta i kombination med negativa räntor på svenska statsobligationer med upp till tio-års löptid innebär att finanspolitiken i Sverige, till skillnad mot många andra länder, verkligen har muskler.

Swedbank Robur Räntefond Kort

1 mån
-0,03%
3 mån
-0,25%
i år
-0,16%
1 år
-0,21%
3 år
-0,83%
5 år
-0,80%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
100,88
sharpe
1,21
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landst…

Swedbank Robur Obligationsfond

1 mån
-0,27%
3 mån
-1,61%
i år
+1,94%
1 år
+1,87%
3 år
+2,84%
5 år
+5,88%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
138,09
sharpe
0,93
förv.avg.
0,50%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använ…

Swedbank Robur Företagsobligat

1 mån
+0,06%
3 mån
-0,14%
i år
+4,21%
1 år
+4,15%
3 år
+4,07%
5 år
+6,33%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
142,17
sharpe
1,32
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i str…

Läs fler blogginlägg av Mattias Olsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan