Detta innebär att avkastningsmöjligheterna inom ett antal tillgångsslag faktiskt är bättre under de närmaste tolv månaderna än vad de var för ett år sedan. Detta gäller till exempel inom europeiska företagsobligationer där premien i många fall fördubblats under året. En hel del av denna rörelse är av teknisk natur, till exempel löper ECBs tillgångsköpsprogram ut vid årsskiftet vilket minskar efterfrågan och det finns en förväntan att europeiska banker ska emittera mer obligationer under nästa år delvis drivet av regulatoriska skäl vilket ökar utbudet. Högre premier är dock positivt för en sparare över tid då förräntningen ökar. Detta speciellt i kombination med att avkastningskurvan, det vill säga skillnaden mellan räntan på en obligation med lång respektive kort löptid, blir brantare. Något som också blivit fallet i år.

Svenska marknadsräntor har legat mer eller mindre stilla de senaste tre-fyra åren. Tittar man riktigt noga så har räntorna om något fallit under den här perioden drivet av en envis Riksbank som har hållit reporäntan negativ sedan nästan fyra år och under denna period köpt hälften av den svenska statsobligationsstocken. Med tanke på den mycket låga volatiliteten de senaste åren skulle då en simpel prognos bli att oförändrade räntor levereras även nästa år.

Nästa år lovar ändå att bli mer spännande än så. Riksbankens prognos är att de ska höja räntan i princip tre gånger fram till utgången av nästa år. Detta har marknaden svårt att prisa in då tillväxtförutsättningarna ser sämre ut, bland annat drivet av lägre byggnadsinvesteringar, samtidigt som inflationen ser ut att bli lägre, bland annat drivet av lägre energipriser.

En händelse som har möjlighet att avgöra ränteutveckligen på lite sikt är lönerörelsen som borde dra igång någon gång nästa höst. Detta då löne- och inflationsutveckling på sikt hänger ihop. Höga bristtal på arbetskraft inom stora delar av näringslivet, det faktum att reallöneutvecklingen blivit låg under innevarande avtalsperiod i kombination med att lönerna i våra viktigaste konkurrentländer har stigit talar för att löneökningarna i nästa avtalsperiod blir högre än vad nuvarande avtal gett utrymme för. Skulle så vara fallet kan Riksbankens prognos visa sig mer korrekt än marknadens bedömning och svenska räntor kan äntligen komma närmare historiskt normala nivåer.

Läs fler blogginlägg av Mattias Olsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.