Under årets första kvartal emitterades gröna obligationer för knappt 50 miljarder dollar - en ökning med drygt 40 % jämfört med samma period förra året, och i dess spår har även andra typer av hållbara obligationer vuxit fram, såsom Social Bonds och SDG Bond (där de senare relaterar till FN’s hållbarhetsmål).

Men allt grönt är inte skönt och det är förvaltarens ansvar att navigera rätt i valet av hållbara investeringar. Parallellt med den gröna marknadens framväxt har också anklagelser om "greenwashing" vuxit, där somliga bolag åtnjuter tillgång till det gröna kapitalet på tveksamma grunder. Ett problem är avsaknaden av en enhetlig global standard för vad som verkligen ska betraktas som en grön investering; exempelvis kan en uppgradering av reningen till ett kinesiskt kolkraftverk eller bygget av högspänningsledningar som matar elektricitet från just detta kraftverk knappast betraktas som gröna investeringar.

Men faktum kvarstår att vi bevittnar en växande möjlighet för företag att effektivt allokera kapital till hållbara investeringar. Betyder nu detta att en stor del av världens företagsledare helt plötsligt har blivit goda samhällsmedborgare som vill göra jorden till en bättre plats? Tveksamt – det intressanta är i stället bolagens möjligheter att ”använda” samhällsnyttan i syfte att vinstmaximera. På samma sätt som ett ökat konsumentmedvetande påverkar utvecklingen mot hållbara produkter och tjänster – en allt viktigare faktor för ett företags långsiktiga överlevnad - lockar en växande skara hållbar sparfonder till sig allt större mängd kapital.

Insikten om att tillgången till konkurrenskraftig finansiering via gröna obligationer eller social bonds i slutändan faktiskt gynnar aktieägarna torde få de flesta företagsledningar att på allvar definiera sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Eller omvänt: de bolag som kämpar med en hållbarhetsmässigt förlegad affärsmodell riskerar i det långa loppet att få en betydligt kostsammare upplåning - eller i värsta fall ingen upplåning alls.

En aktiv dialog med de företag vi investerar i, och där etablerade institut utvärderar projektens hållbarhetsnivå, borgar för att vi kan låna ut och finansiera projekt med verklig samhällsnytta. Och den goda nyheten för dig och mig som vanliga fondsparare är ju att vi tillsammans faktiskt har makten att påverka de globala kapitalströmmarna mot en ökad hållbarhet.

Swedbank Robur Eth Företagsobl

1 mån
+0,15%
3 mån
-0,13%
i år
+3,77%
1 år
+3,79%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
102,75
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan …

Läs fler blogginlägg av Mark Schindele Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan