2019 var det bästa året för kreditfonder sedan 2012 (när skuldkrisen klingade av), med en totalavkastning för europeisk high-yield på knappa 11 procent. En stor kontrast mot 2018, som slutade med negativ totalavkastning, inte bara för high yield (drygt -3 procent), utan för majoriteten av globala kreditfonder.

Vad är det då som talar för att 2020 blir ett ”lagom” år?

En första observation är det faktum att marknaden mer eller mindre valt att ignorera en riskfylld omvärld präglad av ett växande klimathot, geopolitiska spänningar, populism, protektionism, och recessionsrädsla. En omvärld som alltså är allt annat än lagom. Istället har marknaden valt att slaviskt följa centralbankernas taktpinnar vilket - förutom en olustig känsla av att omvärldsrisker inte längre räknas - lämnat andra oönskade effekter, inklusive ett flockbeteende bland investerarkollektivet som periodvis har lett till (alltför) hög samvariation mellan – men även inom - flertalet tillgångsslag.

Det finns inget som tyder på att marknaden i detta avseende skall ändra beteende utan den lär outtröttligt försöka förutspå centralbankernas nästa drag. Just i den frågan förväntar vi oss något av ett ”lagom” år”; med avsaknad av större rörelser vare sig uppåt eller nedåt i vare sig räntor eller kreditriskpremier, givet hur den samlade bilden av upp- respektive nedsidesriskerna i de större ekonomierna ter sig i dagsläget.

Så vad tror vi på Roburs kreditförvaltning om krediter, och specifikt high yield, det kommande året? Efter ett 2019 där jakten på avkastning har tryckt ned kreditriskpremien – eller kreditspreaden – till nära nog historiskt låga nivåer, gör vi följande observationer:

- Vi tror att merparten av totalavkastningen kommer genereras av räntekupongerna i de bolag där vi ser en bra risk-reward, snarare än från fortsatt tightande kreditspreadar. Då kredit- och konkursrisken generellt ökar i bolagen (givet den ekonomiska avmattning vi ser i Sverige och Europa) så ställer det dock ännu högre krav på bolags- och sektorselektering;

- Till skillnad från aktier så prissätts inte cykliska krediter med någon nämnvärd riskpremie – därför fortsätter vi att lägga mer krut på investeringar i mindre konjunkturkänsliga bolag;

- High yield-sektorns finansierings- och refinansieringsbehov, ser fortsatt begränsade ut i närtid vilket borde ge ett visst stöd åt marknaden;

- Om den ekonomiska tillväxten istället utvecklas bättre än väntat, förväntar vi oss stigande räntor i såväl Sverige som Europa. Här föredrar vi high yield som har en kortare räntebindning - och därmed lägre räntekänslighet - än vad som generellt är fallet i investment grade där den i vissa fall lövtunna kreditspreaden snabbt äts upp av högre räntor.

Med en svag ekonomisk tillväxt och låg inflation ser bolagssektorns förmåga att generera en fantastisk försäljningstillväxt under 2020 långt ifrån strålande ut. I högre grad en huvudvärk för aktieförvaltaren, bryr sig dock kreditförvaltaren mer om det faktum att bolagssektorns genomsnittliga räntetäckningsgrad är historiskt hög och att skuldsättningen inte är ett större problem, utan faktiskt trendar nedåt (i alla fall i Europa). Lägg dessutom till att en av världens mäktigaste centralbanker – ECB – har utlovat ett ”oändligt” stödköp av företagsobligationer, då ser investeringscaset för krediter onekligen fortsatt gott ut.

Swedbank Robur Företagsobl Mix

1 mån
-0,09%
3 mån
+1,93%
i år
-3,43%
1 år
-2,11%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
99,53
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditvärdighet utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden …

Swedbank Robur Cor Bond Eur HY

1 mån
-0,26%
3 mån
+2,40%
i år
-4,29%
1 år
-2,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
102,20
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i räntebärande finansiella instrument emitterade i Europa. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav får uppgå till maximalt sex år. Målsättningen är att …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Mark Schindele Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan