Värderingen i USA talar för lägre avkastning
Oavsett hur man vrider och vänder på nuvarande värdering i USA kommer vi fram till samma slutsats; den absoluta värderingen är hög. Det betyder att vi behöver dra ned våra långsiktiga antaganden vad gäller förväntad avkastning. Det betyder däremot inte att marknaden ska vända ned inom den närmaste tiden. Faktum är att värderingen har varit hög under en längre tid och aktiemarknaden har likväl fortsatt uppåt.

Det finns ett tydligt samband mellan nuvarande värdering och avkastningen de kommande 5-10 åren. Enligt det historiska mönstret ger nuvarande värdering en förväntad avkastning på runt 3,5 procent per år, de kommande tio åren på den amerikanska aktiemarknaden.

Övriga världen värderas inte alls i samma nivå
Europa och Sverige däremot prissätts inte alls på samma sätt; där är nuvarande värdering i linje med det historiska medelvärdet. Trots många år av stigande aktiepriser och relativ låg vinsttillväxt kan varken den europeiska eller den svenska aktiemarknaden betraktas som högt värderad.


Förväntad avkastning för den europeiska respektive den svenska aktiemarknaden utifrån nuvarande värdering blir i linje med genomsnittlig avkastning sedan 1980. Värderingen bör alltså inte vara ett alarmerande hot för den framtida utvecklingen.

Vad kan vi förvänta oss i framtiden
Värderingsmått såsom cykliskt justerade PE-tal visar enbart hur marknaden prissätter bolagen i förhållande till dess vinster. De tar inte hänsyn till andra faktorer såsom tillväxt, räntenivåer, konjunktur etc. Utifrån nuvarande värdering talar dock en långsiktig placering fortsatt för Europa, snarare än USA.

Värderingen i USA och Europa har haft ett väldigt starkt samband sedan 1980. De senaste åren har emellertid korrelationen minskat markant och USA värderas i nuläget betydligt högre än Europa. Detta tror vi kan bestå kortsiktigt men på längre sikt kommer det troligtvis betyda bättre avkastning för Europa än USA.

Vi tror fortsatt att konjunkturutvecklingen och företagens framtida lönsamhet samt vinsttillväxt kommer att vara viktigare än värderingen för att driva aktiepriserna uppåt. Värderingen ger sällan någon bra information om när man ska köpa eller sälja aktier, utan används bäst för att beräkna förväntad avkastning på längre sikt.

Nuvarande värdering i USA, Europa och Sverige kombinerat indikerar fortfarande en relativt bra avkastning på längre sikt. Så länge de låga räntenivåerna består är riskpremien för aktier fortsatt hög.

Mikael Wik