Vad styr aktieavkastningen på längre sikt?
Aktiemarknadens utveckling är svår att förutspå och framförallt kortsiktigt, då många svåranalyserade faktorer påverkar aktiebolagens utveckling. Överraskande bolagsrapporter, makrostatistik, politiska omständigheter eller andra dagliga händelser är svåra att förutspå. Fundamentala faktorer såsom värdering fungerar dock bra på längre sikt och köper du aktiemarknader med lägre värdering har du historiskt sett fått betalt på längre sikt.
Det kanske bästa värderingsmåttet för att förutspå avkastningen på längre sikt är cykliskt justerade värderingsmått, dvs. värdering som tar hänsyn till att lönsamheten varierar över en konjunkturcykel. Det mest kända måttet är cykliskt justerade PE-tal som Robert Shiller fick ”Nobelpriset” i ekonomi 2003. I stället för att värdera aktiemarknaden utifrån nuvarande vinster används vinsterna de senaste tio åren (justerat för inflation) för att på så sätt jämna ut vinsterna och påverkas mindre av nuvarande konjunktur. Oavsett om man tycker detta mått är logiskt eller känns rimligt, har det fungerat väldigt bra för att få en bra bild över vad avkastningen kan förväntas bli de kommande fem till tio åren.

Shiller själv beräknar värderingen för den amerikanska aktiemarknaden där sambandet är tydligt. Vi har gjort enligt samma metod och studerat sambandet mellan värdering och framtida avkastning för fler aktiemarknader globalt*. Sambandet är tydligt; ju lägre värdering, desto högre framtida avkastning (se graf ovan).

Vilka länder har lägst värdering och störst möjlighet till uppgång?
Värderingen för olika marknader globalt skiljer sig åt markant. Marknader såsom Ryssland och Brasilien handlas runt 10, medan USA** och Japan handlas runt 30. Den stora skillnaden i värdering ger därför stora skillnader vad gäller förväntad framtida avkastning. Vi ska samtidigt komma ihåg att en aktiemarknad värderas och påverkas av avkastningskravet, dvs. en investering i mer riskfyllda marknader såsom Ryssland och Brasilien bör ge en högre avkastning och därmed värderas lägre (lägre PE-tal är motiverade). Vi tar dock inte hänsyn till vilken värdering som är rätt, utan bara vilken avkastning vi kan förvänta oss i framtiden.


Som tabellen ovan visar är det stor variation vad vi kan förvänta oss i avkastning för världens aktiemarknader kommande år. Förväntad avkastning är beräknad i lokal valuta och justerad för inflation. Vad gäller Ryssland som värderas lägst av alla marknader ska vi komma ihåg att en stor del av landets aktiemarknad styrs av oljepriset och inte av normala konjunktursvängningar.

Är det rätt läge i dag att köpa in Ryssland, Brasilien, Spanien, Italien och Korea i portföljen? Har du tänkt få bäst avkastning de kommande månaderna är nog svaret ett mer tveksamt ”nja”. Men om värderingen är lika viktig som den varit de senaste 30 åren säger det historiska sambandet att dessa marknader kommer vara bra de kommande 5-10 åren.

Med vänlig hälsning

Mikael Wik


* Avkastning kommande tio år utifrån värdering = Historiska sambandet utifrån Sverige, UK, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Spanien, Italien, Australien, Japan, Hong Kong, Europa (från 1980) USA (från 1950), Kina, Korea, Taiwan, Indien, Brasilien och Sydafrika (från 2005).
** USA har något lägre värdering än Robert Shiller beräknar eftersom vi använder olika index för USA.