Vad har hänt?
De senaste dagarna har de politiska oroligheterna mellan USA och Nordkorea eskalerat. USAs president Donald Trump uttalade sig att hans tidigare varningar om ”eld och raseri” kanske inte var tuffa nog efter att Nordkorea avfärdat hoten som ”nonsens”.

Även om få förutspår någon väpnad konflikt, räcker osäkerhet för att marknaden ska reagera. Marknaden förväntar sig högre riskaversion. Riskfyllda tillgångar såsom aktier har tappat i värde medan säkra tillgångar såsom guld och priset på statsobligationer har ökat.


Kortsiktig osäkerhet som blåser över?
Vi bedömer att läget idag är långt ifrån en väpnad konflikt, som för med sig kraftiga ekonomiska konsekvenser med inverkan på den globala konjunkturen. Aktiemarknaden har haft en bra uppgång i år och en kortsiktig korrigering betyder inte nödvändigtvis att det är dags att sälja aktier och därmed ändra vår positiva vy på riskfyllda tillgångar. Dock bör vi komma ihåg att en del av vår positiva syn för aktier grundar sig på en intakt positiv trend med stigande aktiepriser, så kallat momentum. Om de politiska riskerna eskalerar och risksentimentet på marknaden försämras tydligt finns det en risk att vi behöver omvärdera vår vy på risktillgångar framgent. Vi tycker emellertid inte att detta är aktuellt nu.

Den globala aktiemarknaden har haft en positiv avkastning sedan årsskiftet och vi tror inte att de senaste dagarnas politiska oro förändrar de underliggande drivkrafterna för den globala konjunkturella återhämtningen och därmed världens aktiemarkander.


Vi lyfter upp två möjliga konsekvenser för ekonomin och marknaden vad gäller den nuvarande konflikten, givet vårt antagande om att det inte eskalerar till en väpnad konflikt:

1. Långsiktig påverkan på världsekonomin, företagens vinster och lönsamhet.
Påverkan är troligtvis väldigt begränsad för den globala världsekonomin och företagens framtida vinster samt lönsamhet bör inte påverkas så länge investeringsviljan inte havererar. Det är därför svårt att räkna med sämre framtidsutsikter på medellångsikt, även om risken ökat något.

2. Investerares riskvilja och positiva framtidsutsikter.
En ökad riskbild globalt som smittar av sig på investerares riskvilja och framtidstro kan påverka aktiemarknaden mer än vad underliggande fundamentala faktorer gör. Eftersom den globala aktievärderingen befinner sig på höga nivåer kan en utdragen och eskalerande konflikt mellan Nordkorea och USA spilla över på investerarnas syn på risk och riskvilja. Vi anser inte att vi är där idag, men ser just detta scenario som den största riskfaktorn för att vi ska ändra vår vy över framtida rekommendationer.

Vi bevakar den framtida utvecklingen av konflikten och är beredda att göra förändringar, men anser att sannolikheten idag är större att situationen lugnar ner sig snarare än eskalerar. Vi behåller därför våra rekommendationer tillsvidare.

Trevlig helg

Mikael Wik