Fortsatt stöd för aktier
”Let the trend be your friend” är ett gammalt uttryck som håller över tiden och är aktuellt även i dag. Så länge den positiva konjunkturutvecklingen håller i sig och ger stöd till aktiemarknadens vinsttillväxt och aktiepriser finns ingen anledning att ändra vår positiva vy.

Även om värderingen för krediter är hög, dvs. låga krediträntor, bör tillgångsslaget kunna dra nytta av det attraktiva konjunkturläget och fortsatt låga räntor. Den tidigare undervikten för High Yield har vi därför valt att lyfta upp till neutral. Detta ligger också i linje med vår positiva tro på riskfyllda tillgångar. Därmed har vi ökat undervikten i räntor.


USA viktas upp
Även om den amerikanska aktiemarknaden är högt värderad ser vi stöd för högre aktiepriser kommande månader. Vi tror att dollarns försvagning inte kommer att fortsätta, och stigande förväntningar om skattelättnader kan lyfta aktiemarknaden. Även om skattesänkningar kanske inte ger bäst effekt på en ekonomi som befinner sig i en mogen del av konjunkturen, kommer det att ge bra stöd till aktiemarknaden. Om bolagsskatten sänks blir det större vinster till aktieägarna och därmed högre lönsamhet för aktiemarknaden.

USA har en hög skattesats i dag jämfört med många andra länder och även om den effektiva skattesatsen i realiteten är lägre, finns det goda argument för att skatten borde sänkas.

Tillväxtmarknader viktas ner
Den starka utvecklingen för Tillväxtmarknader i år kan till stor del förklaras av svagare dollar och starkare makrodata än förväntat. Årets starka ekonomiska utveckling i Kina tillsammans med en något svagare utveckling än förväntat i USA, har gynnat den relativa avkastningen för aktiemarknaderna i Tillväxtländerna. Sammantaget har detta gjort investerare mer optimistiska till regionen. Vi tror dock att detta kommer att förändras framöver och vi har den senaste månaden sett kapitalutflöden från Tillväxtmarknaderna.

Kinas ekonomi behöver utvecklas väl för att resten av regionens ekonomiska utveckling och aktiemarknad ska vara fortsatt positiv, något som varit fallet under 2017. Detta har gett stöd till aktiemarknaden som är en av årets vinnare. En del av den positiva utvecklingen för landets ekonomi är emellertid inte ett resultat av de planerade reformerna, utan snarare en vilja att visa upp en ekonomi i god form inför partikongressen i oktober. Framåtblickande indikatorer som normalt ligger 6-9 månader före den faktiska utvecklingen har vänt ned och vi ser en risk att aktiemarknaden är för optimistisk kring förväntad lönsamhet och utveckling.


Likviditeten enligt grafen ovan är ett exempel på en framåtblickande indikator för Tillväxtmarknader som historiskt sett leder vinsttillväxten. Om det historiska sambandet stämmer är förväntningarna på marknadens vinsttillväxt högt ställda och det finns således risk för besvikelse.

Hela analysen hittar du här.

Trevlig läsning

Mikael Wik