Under året har Global Impact varit investerad i närmare 100 företag över hela världen. Dessa företag är utvalda för den positiva påverkan deras tjänster och produkter har och för deras bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål.

Bild

Förutom att faktiskt investera i bolag som vi bedömer bidrar till en bättre värld vill vi även visa för våra sparare vilken nytta företagen i fonden gör. De bolag vi investerar i framställer till exempel förnyelsebar energi, investerar pengar i medicinsk forskning och utveckling och renar avloppsvatten så att det går att släppa ut i naturen igen. Genom att hämta siffror från företagen kan vi mäta hur mycket fondens ägarandel i bolagen motsvarar i form av exempelvis mängd förnyelsebar energi som producerats.

Företagen i Global Impact, motsvarande fondens genomsnittliga förmögenhet 2018, kommer under ett år generera 32 800 MWh förnyelsebar energi. Det motsvarar 2900 svenska hushålls energiförbrukning under ett år och är ett direkt och konkret bidrag till att uppfylla mål nummer 7, hållbar energi för alla och mål nummer 13, bekämpa klimatförändringarna.

Bild

Vidare kommer företagen som ingår i fonden också rena och distribuera dricksvatten som räcker till 185 000 personers årsförbrukning av vatten för mat och dryck, och ta hand om och rena avloppsvatten så att det går att släppa ut i naturen igen motsvarande den mängd avloppsvatten 2900 hushåll producerar under ett år.

De kommer även ta hand om, sortera och färdigställa 16 000 ton material för återvinning och återanvändning vilket motsvarar det avfall som produceras varje år av 34 000 personer.

De kommer bidra med över 11 miljoner kronor till forskning för att ta fram nya läkemedel och behandlingar mot världens allvarligaste sjukdomar.

Om vi vänder på beräkningen så innebär det att ett sparkapital på 450 000 kr, via företagen som ingår i Global Impact, kommer generera motsvararande ett hushålls elförbrukning i form av förnyelsebar energi, ta hand om och rena hushållets avloppsvatten och rena och distribuera dricksvatten som räcker både till det egna hushållet och till ytterligare 60 personer. Dessutom kommer de återvinna och återanvända material som motsvarar 12 personers avfall och därutöver bidra med en slant till medicinsk forskning och utveckling.

Om du investerade 450 000 kr när fonden startade i maj 2018 har du, förutom att du bidragit till en bättre värld, även fått en värdeökning på 11 655 kr.

Mer information om Global Impact

Swedbank Robur Global Impact

i år hållbarhet förv.avg.
+15,94% 0,70%


Fotnot: Beräkningarna är baserade på data som företagen själva har rapporterat, inga skattningar har gjorts. Data för 2018 har använts där det finns tillgängligt, annars har vi använt tidigare rapporterad data. Beräkningarna har gjorts genom att beräkna hur stor del av företagens data som kan kopplas till fonden utifrån Global Impacts genomsnittliga ägarandel av respektive bolag under 2018. Jämförelsetalen som använts (genomsnittlig energiförbrukning etc), baseras på statistik rapporterad av SCB och branschorganisationer. Utvecklingen i portföljen är beräknad från fondstart 29/5 2018 till och med 12/3 2019.

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.