NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELL

Fredagen den 16 oktober 2020 kl. 20:41
K5iPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6Ki0j1aMj/bgiMa4nMnkfvnQjI7h6Ko43In4Lvn4jN7h6KpQLEnl/Molbzr0iMa4TzqwiMa4SzeNazehjBpRezax+za23znBfzqwiMa43Or0iMa27voQjM7h6Kg5jBo4jN7h6KrAjxoQXymlfv7h6KpQOzax/M7iaN7i2PpQLEnl7DnQrvqwiMa5/PmALDmQjMmlfN9wiMa0iKegiMa0iKei3Ir43Gnlezax/MokrBml6zax+zeNazexnFmkfz7h6Kpkjy7h6Kah6zax/OokLG7h6Kax+P7h717h6KrAzGoQjO7h6K7iaN7i2OqwiMa4fzr0iMa4uzeNazexnBqRfv7h6KmkTOmkLzr0iMa57DnQrvqwiMa0iKelbzn43I7h6KoBjIogiMa4Xxo0iMa4fzpwiMa5bO7iaN7i6QqBbOmgiMa4OzeNazehjImkfN7iaN7i6QoQTDpArzpwiMa5bzn43I7h6KoA3Irk3MogSzax+za22zax+za23gnljOnl7N7h6KqA3Kq4XMr4jMmkfz7h6KmlfO7h6KhR/zmMiMewiMeMiMa4jIp4zBr0iMa4jOr0iMa4HJpAnDn4jIr4zzp4LO7h6Kn4XFrkPzpBezax/NpQOzax+za23Iskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kr43Bolezax/ynkKzax/vrwiMeMiMa56zeNazehfyqMiMa43Or0iMa4jI7h6Knwj1aMj0bB7G7iaN7i2OpAry7h6KmkTyqA2zax/Q7iaN7i2PnMiMa43Q7h6Kq43In4jHokSzax/NmkPO7h6KnkSzax+za22zeNazexnFpAzInMiMa4yzax/Gok7TqQHv7h6Kq57Jn5jFr4zJpAjI7h6KoQ3I7h6Kp4jymgiMa5fDp4Kzax+zeNazexnQnl7NoQXOr0iMa43Q7h6KpQLEmgiMa5jIn4jM7h6Kpwj1aMj/b5bOmgiMa0j1aMj/bl6I7h6K7h//7h6K7h//hR/zmMiMewiMa4Pzn4fzp43yngiMa5fDn4zBml7z7h6KrkTynl6zax/ymkrzpwiMa43Or0iMa4fz7h6KpBjQml7vpAfz7h6KrlfwrkfNpkzIqQHvpAfz7h6K7h//7iaN7i2Pr4qzeNazehfMn4jMpA2zax/K7iaN7i2P7h6KbMiMeNqzax/HokLEpQTzqwiMa4nvr0iMa5/zqwiMa4fvnMiMa4HJpkPzqwiMa4PDpBbFmlazax/Hnkezax+M7h6KpkzGoAXInl6zax/Amlezax/Knl6zax+za23ymkqzax/D7h6KoA3Irk3MogiMeMiMa5fMpRfN7h6KpR7ynwj1aMj0bB7vpAfz7h6KhljCmkPHnkezax/0ml7FokTypRazax/Pr5fvp43In4izax/JpgiMa43Or0iMa0iKek7M7iaN7i2OpBbGnkjAr4jMnB6zeNazehjBmkSzax/Nnl6zax/OrkTI7h6KrleI7h6K7h//7h6K7h//j57Jr5azax/HokTyqAizax/InkfB7iaN7i2PpArvqwiMa5+zeNazehizax/AqAjymkrzpwiMa5bOnkqzax/Jp4Dzq57DqQjO7h6Kpwj1aMj/bkrJr0iMa5jIn4jM7h6KrAjxoQ3I9wiMa0iKegiMa0iKei3GrkPDpAzPpl/MolbzqwiMa4SzeNazehjyn4izax+LbMPH7iaN7i2PpA3ynl7N7h6Ko0j1aMj0bArNr42zax/K7iaN7i2P7h6KnB7zn43BnkSzax/znBfzqwiMa4nJqBfNmlfO7h6KqRfvqAGzax+za23znBfzqAnM7iaN7i2PnQ3I7h6KnB6zeNazehjI7h6KoQzImgiMa4yzax/FpQPwokTvr4zJpwiMa4Pzn0iMa4jI7h6KqRnvnQ3MngiMa4fJp4LvqwiMeMiMa57vq5/JqBfzqA3M7h6K7h//iAjPr4jMqMSzax+za22zax+za22zax+zax+za23cpRfzqAzInQ3M7h6KoQLJmQHvpwiMa16K7hb/aNizax+za22zax+zax+za23g7iaN7i2PpQLEmgiMa0vKqAzN7h74nA3O8giNegiMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa1aL7h74ah6zax+za23lj2yzayazax/A7iaN7i6QqBbOmgiMa5fzqAPDpAjI7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K9h+zaO2LaMiMa3jhf0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa1eK7hb/c1azax+zax+Ha0iMeNaM7h6P7h6K9haM7h71c12zaxizax+za230qAjIr0iMeMiMa4mzeNazexnMqRfv7h6Kr4jMpkzInkSzax+zax+zax+zax+zax+zax+Ha0iNeh6Q7h6Kjjb27h6K7h6K7h6K7h6K7h6Kb16zaO2Ta0iMa0iMa0OK7h71bx+zaxizax+HaNizayaKaMiMbgiMa0iKegiMa0iMa0iKei7vqQPzr43Gp4jM7h6Kh2P37h6K85/MolazaynOpQSD7h717h6Kr57zpgj1aMj/bkTvn4jMqRfzqAPDpwyzax+za239pR/Kml6zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+Hbh2zax/jiOezax+zax+zax+zax+zax+Q9xqMc0iMa0iMa0OK7h71bNizaxizax+zax+zax+T7h71a1mzaxizax+za23ookTF7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K9h2P7h6Kjjb27h6K7h6K7h6K7h6K7h6KawSOaN+zax+zax+Ha0iMeNmL7h6P7h6K7h6K7h6KbwiMeNuL7h6P7h6K7h//ekLPpkzIoljH7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h70cgiMa3jhf0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa12Ic1mO7h6K7h6K7h6Ka0iMeNeT7h6P7h6K7h6K7h6KaMiMeNaQ7h6P7h6K7h//hAzxoQjG7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h70axuP7h6Kjjb27h6K7h6K7h6K7h6KahiIbxuP7h6K7h6K7h6KagiMeNuP7h6P7h6K7h6Kah2zayaPbwiMbgiMa0iKei7GsgiMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa0ONaMiMa3jhf0iMa0iMa0iMa0iMa0iMa12IbNiL7h6K7h6K9h2zayaSbgiMbgiMa0iMa0OS7h71chqzaxizax+za23inkTI7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K9heK7h6Kjjb27h6K7h6K7h6K7h6KahuIaNaP7h6K7h6K9h+zayaMawiMbgiMa0iMa0iMa1mzayaTbMiMbgiMa0iKegiMa0iMa0iKegj1aMiSb4fzp4Pzr43Gp4jM7h6K85/MolazaynPpBazayazax/Nq4XO8giMa0iKeirPp4ezax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+HbgiNehqL7h6Kjjb27h6K7h6K7h6KahyKawiNehmT7h6K7h6K9h+zayaNa0iMbgiMa0iMa16P7h71b12zaxizax+za23hokLQnl6zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+Ha0iNeh+Q7h6Kjjb27h6K7h6K7h6K7h6K7h6KaxezaO2MaMiMa0iMa0OK7h71axizaxizax+zax+NbgiMeNyQ7h6P7h6K7h//7h6K7h6K7h//f4XGp43MokTynluzax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zax+zay6K9xeL7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6K7h6KchaIbNyzax+zax+zax+K7h71b1ezaxizax+zax+HawiMeNuK7h6P7h6K7h//84uzeNazexnBqAizax+zaOezax/Nr43MoQ3MngiMa3jhf0yzax+za22zax+zax+za2397iaN7huOh2L/7hb/7h6KgkTAqAXIr0Szax+za22zax+zax+za22H9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOzax+za23bmkHMpR7zn43Fr4zJpAjI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TahqTaN2zax/Cr5fKqMiNegiMfwiMfBfRolfOnl6ImQXH7h74pk3FqAXMnkfvoRfDpQSzax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHODz
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +15,1%
Japanfond A +14,5% +58,3%
Ny Teknik +13,7% +285,5%
Småbolag Global +9,2%
Asienfond +8,8% +102,7%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

  • Arbeta,
    helst heltid.
  • Dela på föräldraledigheten.
  • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
  • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

  • Safe at Sea AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 0,09% 1717,62
Sverige OMXSPI 0,58% 683,51
Danmark OMXC20 -1,26% 1323,91
Finland OMXH25 0,50% 4057,00
Norge OSEBX 0,22% 811,85
Nasdaq -2,45% 10911,59
Nasdaq 100 -2,62% 11052,95
Dow Jones -0,59% 26501,60

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån 0 -0,178%
5 år -0,009 -0,397%
10 år -0,002 -0,223%
Euro -0,04 kr 10,37 kr
Dollar -0,04 kr 8,88 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...