Vem står bakom klimatrankingen?
Rankingen tillhandahålls av en fristående leverantör, CDP Europe – Services GmbH (”CDP”), tidigare Carbon Disclosure Project, en icke-vinstdrivande organisation som samlar in miljödata från nära 10.000 bolag över hela världen. Datat analyseras sedan enligt CDP:s metod ”Climetrics”, som rankar bolagens klimatrisker och utvecklingsmöjligheter. Metoden är helt transparent finns att läsa om på www.cdp.net/en     Climetrics bolagsranking

Vad betyder klimatrankingen?
Klimatrankingen är ett mått mellan 0-100, där noll är sämst och 100 är bästa betyg för bolagens klimatpåverkan. Poängen återspeglar hur väl ett företag mäter, rapporterar och hanterar väsentliga klimatrelaterade frågor kopplade till växthusgasutsläpp, vattensäkerhet och avskogning.

Bolag med höga betyg är mer växthusgaseffektiva, är bättre på att rapportera och hantera sina klimatrisker, sätter ambitösa mål, använder klimatvänlig teknik i större utsträckning och har lägre exponering mot fossila bränslen.

Skall jag undvika att investera i bolag med låg ranking?
En låg ranking behöver inte innebära att bolaget ifråga är en dålig investering i sig, men på lång sikt tror Swedbank att alla företag måste ta hänsyn till växthuseffekten. Vi har därför valt att publicera denna information som ytterligare beslutsstöd för våra kunder.  Rankingen är en kompletterande information om bolaget och utgör ingen investeringsrekommendation.

Hur ofta uppdateras klimatrankingen?
Den stora undersökningen som görs av CDP genomförs årligen, men rankingen kan uppdateras däremellan när ny data blir tillgänglig för analysen. 

Hur genomför CDP sina bedömningar?
CDP samlar årligen in data från börsbolagen genom enkätundersökningar.  Dessa analyseras vidare av CDP som bedömer hur väl bolagen hanterar utmaningarna med klimatförändringar. CDP är inte en revisionsbyrå och kan inte garantera eller verifiera att lämnade data är korrekta, däremot får bolagen högre poäng om de har låtit en tredje part verifiera utsläppsdatat.  Därtill används extern data såsom bolagens hållbarhetsredovisningar i bedömningen för att fördjupa analysen eller fylla luckor.

Varför står det noll eller saknas data på vissa bolag?
CDP arbetar kontinuerligt med att utöka databasen med flera bolag där Swedbank också har analystäckning. Rankingen tillhandahålls på bolagssidorna samt i Rekommendationslistan på Aktiellt.

Swedbank tar inget ansvar för fullständighet i uppgifterna som ligger till grund för klimatrankingen och påtar sig inte något ansvar för att givna värden är korrekta eller uppdaterade vid var tid.